AERIUS Open Data 2019

Releasedatum: 16-09-2019

Index

Open data - in het kort

AERIUS biedt een aantal AERIUS-dataproducten aan als Open Data conform geo-standaarden zoals vastgelegd in de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum en College Standaardisatie. De AERIUS Webservices worden momenteel aangeboden als een WFS (Web Feature Service).  Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder bewerken.

De volgende  open data sets als webservices beschikbaar. De bijhorende metadata en URL's  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister. Inhoudelijke beschrijving van de  Connect Webservices is terug te vinden in aparte Open Data factsheets. Zie hieronder bij gerelateerde facstheets.

 • AERIUS totale stikstofdepositie. Deze web service bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

 

 • AERIUS hexagonengrid. Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

 

 • AERIUS koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats. Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welk stikstofgevoelige habitattypen van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

 

  • AERIUS relevante habitatkartering.  Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  687-4027
  Voor
  • Open data
  Type
  Handreiking
  Versie

  Open Data - Actuele depositieruimte

  Beschrijving gegevensset

  Deze webservice bevat de actuele beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van vergunningaanvragen zoals worden geregistreerd in AERIUS Register.

  De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

  Verantwoording gegevensset

  Deze gegevensset hoort bij de huidige productieversie van AERIUS Register. In de factsheet Depositieruimte Register is terug te vinden hoe deze wordt bepaald.

  Velden databasetabel

  Actuele Depositieruimte

  VeldTypeOmschrijving
  receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende hexagoon
  zoom_levelintegerschaalniveau van het hexagoon
  initial_available_spacerealoorspronkelijk beschikbare ruimte
  assigned_segment_space realafgeboekte ruimte
  pending_segment_space realgereserveerde ruimte
  utilized_space realbenutte ruimte
  available_spacerealbeschikbare ruimte

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  705-4283
  Voor
  • Open data
  Type
  Data

  Open Data - Hexagonengrid

  Beschrijving gegevensset

  Deze webservice bevat het hexagonengrid zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd.

  De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

  Verantwoording gegevensset

  De gegevensset betreft de hexagonen zoals vastgesteld voor AERIUS.

  BronEigenaarSinds
  Bepalen hexagonenAERIUS24 april 2018

  Velden databasetabel

  Hexagons

  VeldTypeOmschrijving
  receptor_idintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
  relevantbooleanWaarde of het hexagoon wel/niet relevant is
  development_space_relevantbooleanWaarde of voor het hexagoon depositieruimte wel/niet van toepassing is
  critical_depostionintegerMinimale kritische depositie
  zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  708-4029
  Voor
  • Open data
  Type
  Data
  Versie

  Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

  Beschrijving gegevensset

  Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welk stikstofgevoelige habitattypen van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

  De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

  Verantwoording gegevensset

  De gegevensset is tot stand gekomen op basis van de volgende methodiek:

  BronEigenaarSinds
  Bepalen relevante hexagonenAERIUS21 juli 2018

  Velden databasetabel

  hexagons_to_relevant_habitats

  VeldTypeOmschrijving
  receptor_id integerintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
  natura2000_area_idintegerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
  natura2000_area_nametextUnieke code van het Natura 2000-gebied
  habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habitattype
  habitat_type_nametextHabitatcode conform Nederlandse definitie
  habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
  critical_depositionintegerKritische depositiewaarde
  surfacefloatIngetekend oppervlakte
  coveragefloatPercentage dekking van het habitattype
  zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  709-4030
  Voor
  • Open data
  Type
  Data
  Versie

  Open Data - Relevante habitatkartering

  Beschrijving gegevensset

  Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

  De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

  Verantwoording gegevensset

  De gegevensset is tot stand gekomen bij het bepalen van de relevante hexagonen. De methodiek wordt in de volgende factsheet beschreven:

  BronEigenaarSinds
  Bepalen relevante hexagonenAERIUS21 juli 2018

  Velden databasetabel

  relevant_habitats

  VeldTypeOmschrijving
  natura2000_area_id,integerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
  natura2000_area_nametekstNaam van het Natura 2000-gebied
  habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habiatattype
  habitat_type_nametextHabitatcode conform nederlandse definitie
  habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
  critical_depositionfloatKritische depositiewaarde (mol/hectare)
  coveragefloatPercentage dekking van het habitattype

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  711-4031
  Voor
  • Open data
  Type
  Data
  Versie

  Open Data - Totale stikstofdepositie

  Beschrijving gegevensset

  Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

  De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

  Verantwoording gegevensset

  Deze gegevensset betreft de totale deposities zoals berekend met AERIUS Scenario. Voor meer info zie gerelateerde factsheet.

  BronEigenaarSinds
  Achtergronddepositie Natura 2000-gebiedenAERIUS08 augustus 2019

  Velden databasetabel

  Totale stikstofdepositie

  VeldTypeOmschrijving
  receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende (OR-relevante) hexagoon
  yearintegerjaartal
  total_depositionrealstikstofdepositie per hexagoon

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  707-4028
  Voor
  • Open data
  Type
  Data
  Versie