AERIUS Register 2015

Releasedatum: 17-05-2016

Index

AERIUS Register in het kort

Het bevoegd gezag gebruikt AERIUS Register bij het beheer van de depositieruimte die is berekend met AERIUS Monitor en is vastgesteld in de PAS. De depositieruimte is de ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen. 

De depositieruimte in Register is verdeeld over drie categorieën projecten (segmenten):

 • projecten met een meldingsplicht (grenswaardereservering) 
 • prioritaire projecten met een vergunningplicht (segment 1)
 • overige projecten met een vergunningplicht (segment 2).

Een initiatiefnemer berekent met AERIUS Calculator de depositie die het project veroorzaakt. Op basis van de rekenresultaten die Calculator genereert, bepaalt de initiatiefnemer of sprake is van een project met een meldingsplicht of vergunningplicht. Nadere informatie: wegwijzer bepaling vergunningplicht.  

De bewerkingen die Register uitvoert, verschillen per categorie project:

Projecten met een meldingsplicht (grenswaardereservering)
Op basis van de melding van de initiatiefnemer beoordeelt Register of er voldoende ruimte beschikbaar is. 

 • Wanneer uit de berekening bij de melding blijkt dat op tenminste één (voor depositieruimte) relevant hexagoon in een PAS gebied onvoldoende ruimte beschikbaar is, wordt de melding niet geaccepteerd. De initiatiefnemer krijgt een e-mail met de afwijzing. Het bevoegd gezag krijgt een motivatie van de afwijzing. 
 • Wanneer uit de berekening bij de melding blijkt dat er voldoende ruimte beschikbaar is op alle (voor depositieruimte) relevante hexagonen, ontvangen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag een meldingsbevestiging per e-mail. De melding wordt dan automatisch in Register geplaatst, waarbij op de (voor depositieruimte) relevante hexagonen de benodigde ruimte wordt afgeboekt. Dit betekent dat de benodigde depositieruimte van de melding in mindering wordt gebracht op de totale beschikbare depositieruimte voor het segment grenswaardereservering. 

 

Prioritaire projecten met een vergunningplicht (segment 1)
Voordat een vergunningaanvraag voor een prioritaire project wordt ingediend, importeert het bevoegd gezag het bestand met de rekenresultaten voor het desbetreffende prioritaire project in Register, op basis waarvan de depositieruimte voor dit project in Register wordt gereserveerd.

Wanneer de initiatiefnemer een vergunningaanvraag voor (een deel van) het prioritaire project indient, levert de initiatiefnemer de volgende exportbestanden van AERIUS Calculator:   

 • Bijlage AERIUS berekening voor vergunningaanvraag (pdf), of
 • AERIUS analysebestand met rekenresultaten (GML).

Het bevoegd gezag importeert het aangeleverde bestand in Register.
Wanneer het bevoegd gezag de Bijlage AERIUS berekening voor vergunningaanvraag importeert, berekent Register de benodigde ruimte voor de aanvraag.
Wanneer het bevoegd gezag het AERIUS bestand met rekenresultaten importeert, is geen berekening met Register nodig. De benodigde ruimte volgt direct uit deze rekenresultaten. 

Vervolgens toetst het bevoegd gezag met Register of de benodigde ruimte voor de aanvraag past binnen de gereserveerde ruimte van het prioritaire project: 

 • Indien op alle OR-relevante hexagonen voldoende ruimte beschikbaar is, kan het bevoegd gezag de aanvraag toekennen, waarna in Register de benodigde ruimte voor de aanvraag wordt gereserveerd. 
 • Indien niet op alle OR-relevante hexagonen voldoende ruimte beschikbaar is, kan het bevoegd gezag de aanvraag niet toekennen. In Register wordt dan geen ruimte gereserveerd (ook niet op OR-relevante hexagonen waar nog wel ruimte is). 

Het is mogelijk dat een aanvraag betrekking heeft op een deel van een prioritaire project (deelaanvraag). Bij de toetsing of een deelaanvraag past binnen de gereserveerde ruimte van het prioritaire project wordt rekening gehouden met alle deelaanvragen voor dit prioritaire project die reeds eerder zijn toegekend.

Overige projecten met een vergunningplicht (segment 2)
Het bevoegd gezag importeert in Register de Bijlage AERIUS berekening voor vergunningaanvraag, die is aangeleverd door de initiatiefnemer. Register berekent vervolgens de benodigde ruimte van de geïmporteerde aanvraag. De aanvraag krijgt dan de status ‘in de wachtrij’.
Na de voorgeschreven termijn van acht weken past Register automatisch de status aan: van ‘in de wachtrij’ naar ‘in behandeling’. 
Register beoordeelt op dat moment of de berekende depositiebijdrage op alle OR-relevante hexagonen past binnen de beschikbare depositieruimte voor segment 2: 

 • Indien op alle OR-relevante hexagonen voldoende ruimte beschikbaar is, wordt de benodigde ruimte van de aanvraag gereserveerd.
 • Indien niet op alle OR-relevante hexagonen voldoende ruimte beschikbaar is, wordt de benodigde ruimte van de aanvraag alleen gereserveerd op de OR-relevante hexagonen waar nog wel ruimte beschikbaar is.

Vanaf het moment dat een aanvraag de status ‘in behandeling’ heeft, kan het bevoegd gezag een besluit nemen over de aanvraag (toekennen of afwijzen). Voor de besluitvorming zijn, naast de beschikbare ruimte, ook provinciale beleidsregels relevant.

Wanneer het bevoegd gezag besluit tot afwijzing van de aanvraag kan de gereserveerde ruimte in Register weer beschikbaar komen voor andere aanvragen. Deze ruimte komt beschikbaar wanneer het bevoegd gezag:

 • de status van de aanvraag wijzigt in ‘Afgewezen (geen OR)’
 • de status van de aanvraag wijzigt in 'Definitief afgewezen'. Bij deze statuswijziging wordt de aanvraag automatisch uit het systeem verwijderd.
 • een aanvraag zelf actief uit Register verwijdert.

Zolang het bevoegd gezag geen besluit heeft genomen wordt elk etmaal een nieuwe berekening uitgevoerd voor alle lopende aanvragen, en wordt voor elke aanvraag opnieuw beoordeeld of de berekende depositiebijdrage past binnen de beschikbare depositieruimte voor segment 2.

Bij de status 'onherroepelijk toegekend' is het besluit definitief genomen.

Factsheet

Factsheet
660-3039
Voor
 • Register
Type
Algemeen

Depositieruimte Register

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
onbekend
GTP
onbekend
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
15-12-2015

Beschrijving gegevensset

Register beoordeelt of voldoende depositieruimte beschikbaar is voor een project. Daartoe zijn Register waarden opgenomen voor de depositieruimte per relevant hexagoon in 2020. De depositieruimte per relevant hexagoon in Register is verdeeld over drie categorieën projecten (segmenten):

 • projecten met een meldingsplicht (grenswaardereservering) 
 • prioritaire projecten met een vergunningplicht (segment 1)
 • overige projecten met een vergunningplicht (segment 2). 

De waarden voor de depositieruimte in Register 2015 zijn gebaseerd op de rekenresultaten van AERIUS Monitor 2015. Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een (mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Om te komen tot de gegevensset van waarden voor de depositieruimte zoals opgenomen in Register, is een aantal bewerkingen uitgevoerd (notitie).

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de onderstaande bron.

BronEigenaarSinds
AERIUS Monitor 2015AERIUS15 december 2015

Velden databasetabel

reserved_development_spaces

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4
segmentchar(4),PRIKEY
spacefloat4

Factsheet

Factsheet
664-3118
Voor
 • Register
Type
Data