Factsheets

90 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen ontwikkelingsbehoefte Monitor 05-02-2019
Beleidsuitgangspunten bij berekenen depositietrend Monitor 28-06-2018
Bepalen ontwikkelingsruimte stoppers Monitor 28-06-2018
Habitattypen - doelstellingen en ecologische kwaliteit

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten...

Calculator, Monitor 18-12-2017
PAS natuurherstelmaatregelen - kaarten

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de...

Monitor 18-12-2017
PAS natuurherstelmaatregelen - habitattypen

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de...

Monitor 18-12-2017
Bepalen totale depositie Monitor 01-09-2017
Habitatkartering

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten...

Calculator, Monitor 01-09-2017
Hexagonen

De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar...

Calculator, Monitor 01-09-2017
AERIUS Monitor in het kort Monitor 01-09-2017
PAS gebieden

Niet alle Natura2000 gebieden zijn relevant voor de PAS. Alleen gebieden waar in een gebiedsanalyse is vastgesteld dat er een daadwerkelijk...

Calculator, Monitor, Register, Scenario 01-09-2017
Algemene beleidsuitgangspunten Monitor 01-09-2017
Beleidsuitgangspunten bij berekenen depositieruimte Monitor 01-09-2017
Bepalen depositieruimte Monitor 01-09-2017
Overgang van Monitor naar Register Monitor, Register 01-09-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor, Register, Scenario 01-09-2017
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Monitor 01-09-2017
Relevante en OR-relevante hexagonen Calculator, Monitor 01-09-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
PAS Natuurherstelmaatregelen

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de...

Monitor 18-03-2017
Natura 2000 - kenmerken

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Natura 2000 - deelgebieden

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Schaalfactoren groei

Bij het bepalen van de depositiebijdrage en groeibehoefte van (deel)sectoren in 2014, 2015, 2020 en 2030 vindt per sector en stof (NH3 ...

Monitor 17-03-2017
Totale deposities AERIUS Monitor

De gegevenset deposities bevat de verfijnde deposities (scenario basis en provinciaal beleid) voor alle Natura 2000-gebieden zoals wordt berekend...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Habitattypen

De gegevensset habitattypen bevat alle natuurdoeltypen conform annex I van de habitatdirective inclusief de Nederlandse subspecificatie en...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Habitattypen - relaties

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van het habitattypen die...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Soorten - doelstellingen

De gegevensset doelstelling soorten bevat de doelstellingen ten aanzien van soorten zoals is opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Soorten - relatie leefgebied

De gegevensset bevat de (theoretische) relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden)....

Calculator, Monitor 17-03-2017
Dieraantallen per stalsysteem basisjaar

De gegevensset omvat per stal gegevens over de locatie, stalsysteem en dieraantallen. Deze gegevens zijn gebruikt om voor de referentiesituatie ...

Monitor 17-03-2017
Factor weidereductie

De factor weidereductie is de gemiddelde emissiereductie die in Monitor wordt toegepast op de emissies van alle weidedieren in een provincie....

Monitor 17-03-2017
Groeipercentages dieraantallen

Deze gegevens geven een overzicht van de groeipercentages voor de dieraantallen per diertype. De groeipercentages zijn overgenomen uit een...

Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - huisvestingssystemen

De gegevensset bevat de huisvestignssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Vervangingspercentage stallen

In 2020 en 2030 is een deel van de stallen in de huidige situatie (2014) vervangen door nieuwere stallen. Inzicht in het aandeel van de stallen...

Monitor 17-03-2017
Netwerkgegevens hoofdwegennet

De netwerken voor het hoofdwegennet (HWN) in de PAS omvatten gegevens over de omvang en samenstelling van het verkeer op de wegvakken van het...

Monitor 17-03-2017
Netwerkgegevens onderliggend wegennet

De netwerken voor het onderliggend wegennet (OWN) in het PAS omvatten gegevens over de omvang en samenstelling van het verkeer op de wegvakken van...

Monitor 17-03-2017
Soorten

De gegevensset soorten bevat alle soorten die mogelijk in Nederland voorkomen in het kader van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Railverkeer Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Natura 2000 - gebieden

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Emissiegegevens Emissieregistratie

Deze gegevens geven voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt in het project Emissieregistratie een overzicht van de totale...

Monitor 17-03-2017
Emissiegegevens sectoren basisjaar GCN/GDN

Deze gegevens geven voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de...

Monitor 17-03-2017
PAS natuurherstelmaatregelen - perioden

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de...

Monitor 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik

De terreinruwheid en het landgebruik bepalen de snelheid waarmee stoffen neerslaat (droge depositiesnelheid). De terreinruwheid beïnvloedt de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Verfijnde emissiegegevens vliegtuigen

De verfijnde emissiegegevens van vliegtuigen zijn gegevens over de locatie (inclusief hoogte) en de omvang van de NOX emissies door...

Monitor 17-03-2017
Ontwikkelingsruimte

De gegevenset bevat de ontwikkelingsruimte zoals berekend in AERIUS Monitor en vastgesteld door het bevoegde gezag.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Beleidsscenario's en effect PAS-beleid Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte HWN Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte OWN Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte ENINA buiten Rijnmondgebied Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte ENINA, mobiele werktuigen en scheepvaart binnen Rijnmondgebied Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte mobiele werktuigen buiten Rijnmondgebied Monitor 07-11-2016
Bepalen depositie bijtelling Monitor 07-11-2016
Bepalen depositie en groeibehoefte niet-verfijnde sectoren Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage buitenland Monitor 07-11-2016
Ruimtelijke verdeling groei-emissies: de ‘waterbedmethode’ Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte consumenten Monitor 07-11-2016
Beleidsuitgangspunten bij berekenen ontwikkelingsbehoefte Monitor 07-11-2016
Nadere beleidskeuzes Monitor 07-11-2016
Bepalen effecten voermaatregelen Monitor 07-11-2016
Bepalen stagnatiecorrectie stallen Monitor 07-11-2016
NEMA correctie Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte mest Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte stallen Monitor 07-11-2016
Bepalen emissies stallen Monitor 07-11-2016
Toepassing rekenmodel wegverkeer (SRM2) Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Luchthavens Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte scheepvaart buiten Rijnmondgebied Monitor 07-11-2016
Ruimtelijke verdeling scheepvaartemissies Monitor 15-12-2015
Uitplaatsing emissies Monitor 15-12-2015
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt (Monitor 2015) Monitor 15-12-2015
Stalsystemen - diercategorieën

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 15-12-2015
Bevoegd gezag

Zowel de Natura 2000-gebieden als de beschermde natuurmonumenten vallen onder verantwoordelijkheid van een of meerdere bevoegde gezagen. Indien er...

Calculator, Monitor 15-12-2015
Bepalen depositiebijdrage door ammoniakemissies uit zee Monitor 15-12-2015
Gebruik schaalfactoren Monitor 15-12-2015
Beschermde natuurmonumenten

De gegevensset bevat de Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000 vallen.

Calculator, Monitor 01-07-2015
Land en water

Deze gegevensset bevat de globale afbakening van het vasteland binnen het RD-toepassingsgebied. Deze gegevensset wordt gebruikt om rekenpunten die...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - additionele technieken

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - reducerende systemen

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - stalbeschrijvingen

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt Calculator, Monitor 01-07-2015
Luchtfoto

De gegevensset bevat de luchtfoto.

Calculator, Monitor 16-06-2015
Bepalen dubbeltellingcorrectie HWN Monitor 10-01-2015
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Rijnmondgebied Monitor 10-01-2015
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Hoofdwatersysteem (HWS): mobiele werktuigen en scheepvaart Monitor 10-01-2015
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Hoofdvaarwegennet (HVWN) Monitor 10-01-2015
Ruimtelijke verdeling bijtellingemissies: uitplaatsing Monitor 10-01-2015
Verfijnde emissiegegevens Rijnmondgebied

De verfijnde emissiegegevens voor het Rijnmondgebied omvatten gegevens over de NOX emissies in 2012 en 2024 voor de volgende...

Monitor 10-01-2015