Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Naast punt- en lijnvormige bronnen kan een gebruiker in AERIUS een oppervlaktebron invoeren. Het OPS rekenmodel, dat in AERIUS wordt toegepast, kan een oppervlaktebron alleen doorrekenen wanneer deze de vorm van een cirkel of een vierkant heeft. AERIUS deelt een complexe oppervlaktebron op in meerdere vierkante deeloppervlaktebronnen die elk een deel van de emissie representeren. Om de middelpunten van deze deelbronnen te lokaliseren, wordt een complexe bron eerst verrasterd.

Hoe verdeelt AERIUS een complexe oppervlaktebron in deeloppervlaktebronnen?
De stappen die AERIUS volgt om te komen van een complexe oppervlaktebron tot een verzameling deeloppervlaktebronnen zijn:

  1. vlak verrasteren en middelpunten van deeloppervlaktebronnen lokaliseren
  2. overlap factoren toekennen
  3. totale emissie verdelen
     

1. Vlak verrasteren en middelpunten lokaliseren
Van het complexe oppervlak (groen in onderstaande Figuur) bepaalt AERIUS eerst het middelpunt. AERIUS legt hier vervolgens een raster van vierkanten van 100m overheen (blauw), zodat het gehele complexe oppervlak verdeeld is in deelvlakken. AERIUS kent hierna aan elke rastercel een middelpunt van een nieuwe deeloppervlaktebron toe. Het middelpunt van de nieuwe deeloppervlaktebron valt samen met het zwaartepunt van het deelvlak (van de complexe bron) binnen de rastercel.

2. Overlap factoren toekennen
Per rastercel (blauw) berekent AERIUS de mate van overlap tussen het deelvlak (groen) en de rastercel. Iedere nieuwe deelbron krijgt zo een factor tussen 0 en 1 toebedeeld, die de mate van overlap weergeeft.  Door de som van de overlap factoren te normaliseren op 1 wordt vervolgens per nieuwe deelbron een weegfactor verkregen.

3. Totale emissie verdelen
Als laatste verdeelt AERIUS de totale bronemissie. De hoeveelheid emissie per nieuwe deelbron wordt berekend uit het product van de weegfactor en de totale emissie. In onderstaande figuur is het resultaat weergegeven. De kleur van de stippen geeft de hoeveelheid emissie per nieuwe deelbron weer. Hoe donkerder de kleur, hoe meer emissie is toegekend.

Factsheet

Factsheet
271-3363
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie
  • 15-10-2020