Open Data - Relevante habitatkartering

Versie: 
01-09-2017

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Velden databasetabel

relevant_habitats

VeldTypeOmschrijving
natura2000_area_id,integerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_area_nametekstNaam van het Natura 2000-gebied
habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habiatattype
habitat_type_nametextHabitatcode conform nederlandse definitie
habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
critical_depositionfloatKritische depositiewaarde (mol/hectare)
coveragefloatPercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
711-3843
Voor
  • Connect
Type
Data
Versie
  • 01-09-2017