Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting

Versie: 
15-10-2020

In het kort

Binnen de set relevante hexagonen[1] AERIUS wordt onderscheid gemaakt tussen hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting. AERIUS Calculator bepaalt en presenteert op alle relevante hexagonen de stikstofdepositie van een project, en presenteert specifiek ook de depositie op de (naderende) overbelaste hexagonen. AERIUS Register houdt de boekhouding van depositieruimte bij op de set (naderende) overbelaste hexagonen. In de AERIUS producten worden hexagonen met een (naderende) overbelasting ook wel aangeduid als (bijna) overbelaste hexagonen. Deze factsheet beschrijft het onderscheid tussen hexagonen waar wél en hexagonen waar géén sprake is van een (naderende) overbelasting voor stikstof.

Definitie

De (naderende) overbelasting van een hexagoon wordt bepaald door de ‘Kritische Depositie Waarde’ (KDW) van stikstofgevoelige habitattype of leefgebied te vergelijken met de achtergronddepositie (zie Achtergronddepositie Natura-2000 gebieden). De achtergronddepositie is in AERIUS Calculator te bekijken via een kaartlaag. De KDW is gedefinieerd als de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de stikstofdepositie. Als meerdere habitattypen in een hexagoon voorkomen, wordt de laagste KDW voor dit hexagoon gebruikt, omdat deze maatgevend is.

In geval de depositie de grens van de KDW overschrijdt noemen we dit overbelast. In de praktijk wordt een veiligheidsmarge van 70 mol/ha/jaar aangehouden voor het gebruik van berekeningen voor toestemmingsverlening van initiatieven. Hexagonen noemen we naderend overbelast als de depositie hoger is dan de KDW minus deze veiligheidsmarge. Hexagonen met een depositie lager dan deze waarde zijn gedefinieerd als niet overbelast.

Gebruik in Calculator en Register

AERIUS Calculator presenteert resultaten van stikstofdepositie berekeningen in de applicatie en in de PDF-export op alle relevante hexagonen, en specifiek op de (naderende) overbelaste hexagonen. De resultaten op (naderende) overbelaste hexagonen zijn relevant voor het proces van toestemmingverlening. In AERIUS Register vindt de boekhouding van depositieruimte alleen plaats op de (naderende) overbelaste hexagonen.

 

[1] Hexagonen zijn relevant als zij aangewezen stikstofgevoelige habitattypen en of leefgebieden bevatten (zie Bepalen relevante hexagonen).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
715-4355
Voor
  • Calculator
  • Monitor
  • Register
Type
Methodiek
Versie