Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Netwerkgegevens hoofdwegennet

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
12-2014

Beschrijving gegevensset

De netwerken voor het hoofdwegennet (HWN) in de PAS omvatten gegevens over de omvang en samenstelling van het verkeer op de wegvakken van het hoofdwegennet. Tevens zijn gegevens opgenomen over de kenmerken van de wegvakken, zoals de maximum snelheid, de hoogteligging en de aanwezigheid van afschermende constructies zoals geluidsschermen. Deze gegevens vormen de invoer voor de emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS Monitor.

De netwerken zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat. De aangeleverde netwerken omvatten:

  • Referentienetwerk 2012
  • PAS-netwerk 2020, inclusief MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn belangrijke infrastructurele projecten opgenomen. en uitbreiding 130 km/uur.
  • PAS-netwerk 2030, inclusief MIRT en uitbreiding 130 km/uur.
  • NSL-netwerk 2020, inclusief MIRT en zonder uitbreiding 130 km/uur
  • NSL-netwerk 2030, inclusief MIRT en zonder uitbreiding 130 km/uur
  • PAS-netwerk 2020, inclusief MIRT en uitbreiding 130 km/uur, met reservering voor tijdelijke effecten

In het kader van een toestemmingsbesluit dient het bevoegd gezag per project ontwikkelingsruimte Ruimte voor stikstofdepositie die binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten die toestemmingsplichtig zijn. toe te delen in AERIUS Register. Omdat de optelsom van individuele projecteffecten doorgaans niet gelijk is aan het netwerkeffect van alle projecten samen en bij een afname van verkeersintensiteiten als gevolg een project geen ontwikkelingsruimte kan worden bijgeboekt in AERIUS Register, kunnen tekorten aan ontwikkelings- en depositieruimte Ruimte voor stikstofdepositie die binnen de PAS beschikbaar is voor nieuwe of uitbreiding van bestaande activiteiten (die al dan niet toestemmingsplichtig zijn). ontstaan.  De reservering voor tijdelijke netwerkeffecten in 2020 heeft tot doel tekorten aan ontwikkelings- en depositieruimte als gevolg van tijdelijke toenames in verkeersintensiteiten te voorkomen.

Uitgangspunten tijdelijke netwerkeffecten
De reservering voor tijdelijke netwerkeffecten bestaat uit een verhoging van de intensiteiten op een wegvak. Er zijn drie klassen onderscheiden: 1.000, 5.000 of 10.000 mvt/etmaal per richting. Deze klassen zijn vastgesteld door EZ en IenM naar aanleiding van een getalmatige analyse van ruim 20 wegprojecten. Afhankelijk van de ligging van een wegvak en de afstand van het wegvak tot MIRT projecten is een klasse aan een wegvak toegekend.   

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn afgeleid van de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
CSV bestanden met netwerkgegevensMinisterie van Infrastructuur en Waterstaatdecember 2014

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
422-1859
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie