Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Netwerkgegevens hoofdwegennet

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
2016

Beschrijving gegevensset

De netwerken voor het hoofdwegennet (HWN) in de PAS omvatten gegevens over de omvang en samenstelling van het verkeer op de wegvakken van het hoofdwegennet. Tevens zijn gegevens opgenomen over de kenmerken van de wegvakken, zoals de maximum snelheid, de hoogteligging en de aanwezigheid van afschermende constructies zoals geluidsschermen. Deze gegevens vormen de basis van de emissie- en verspreidingsberekeningen voor het wegverkeer op het HWN in AERIUS Monitor.
De netwerken zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat. De aangeleverde netwerken omvatten:

  • Referentienetwerk 2014
  • Netwerk 2015
  • NSL-netwerk 2020, inclusief eindbeeld verhoging maximumsnelheid
  • NSL-netwerk 2030, inclusief eindbeeld verhoging maximumsnelheid
  • NSL-netwerk 2020, zonder eindbeeld verhoging maximumsnelheid
  • NSL-netwerk 2030, zonder eindbeeld verhoging maximumsnelheid
  • NSL-netwerk 2020, inclusief eindbeeld verhoging maximumsnelheid, met reservering voor tijdelijke netwerkeffecten

In de bovenstaande netwerken voor 2020 en 2030 zijn de infrastructurele projecten meegenomen die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de lijst met prioritaire projecten in de bijlage van de Regeling programmatische aanpak stikstof.

In het kader van een toestemmingsbesluit dient het bevoegd gezag per project ontwikkelingsruimte toe te delen in AERIUS Register. Omdat de optelsom van individuele projecteffecten doorgaans niet gelijk is aan het netwerkeffect van alle projecten samen en bij een afname van verkeersintensiteiten als gevolg een project geen ontwikkelingsruimte kan worden bijgeboekt in AERIUS Register, kunnen tekorten aan ontwikkelings- en depositieruimte ontstaan.  De reservering voor tijdelijke netwerkeffecten in 2020 heeft tot doel tekorten aan ontwikkelings- en depositieruimte als gevolg van tijdelijke toenames in verkeersintensiteiten te voorkomen.

Uitgangspunten tijdelijke netwerkeffecten 
De reservering voor tijdelijke netwerkeffecten bestaat uit een verhoging van de intensiteiten op een wegvak. Er zijn drie klassen onderscheiden: 1.000, 5.000 of 10.000 mvt/etmaal per richting. Deze klassen zijn vastgesteld door EZ en IenM naar aanleiding van een getalsmatige analyse van ruim 20 wegprojecten. Afhankelijk van de ligging van een wegvak en de afstand van het wegvak tot MIRT projecten is een klasse aan een wegvak toegekend.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn afgeleid van de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
csv bestanden met netwerkgegevens 2014Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat22 september 2015
csv bestanden met netwerkgegevens 2015, 2020 en 2030Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat02 september 2016

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
422-3226
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie