Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

NEMA correctie

In het kort[no-lexicon]
RIVM berekent de ammoniakemissies uit de landbouw met het model NEMA (National Emission Model for Agriculture). Om ervoor te zorgen dat de landelijke ammoniakemissies uit stallen die AERIUS Monitor 2015 berekent voor het basisjaar (2013) overeenkomen met de landelijke ammoniakemissies uit stallen op basis van het NEMA-model, is in Monitor 2015 een correctie toegepast op de berekende stalemissies: de NEMA-correctie.

Uitwerking
De NEMA-correctie is een correctie op de ammoniakemissies (NH3) uit stallen zoals die in AERIUS worden berekend voor 2013 op basis van het GIAB++ bestand. De NEMA-correctie wordt toegepast nadat de emissies zijn berekend op basis van GIAB++. Dat betekent dat toepassen van de NEMA correctie niet leidt tot een wijziging in de methodiek en uitgangspunten van AERIUS met betrekking tot het berekenen van de emissie en emissieontwikkeling per stal op basis van GIAB++ (bepalen emissies stallen).

De NEMA-correctie is toegepast in de vorm van een correctiefactor, de NEMA-factor genoemd. De NEMA-factor wordt vermenigvuldigd met de NH3 stalemissies zoals die berekend worden op basis van het GIAB++ bestand. De NEMA-factor is voor alle jaren en beleidsscenario’s gelijk, maar kan wel verschillen per diertype. Dit is uitgewerkt door de NEMA-factor te bepalen per ‘NEMA-cluster’, waarbij in ieder cluster bepaalde diercategorieën samen zijn gevoegd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheiden NEMA-clusters. Per NEMA-cluster is aangegeven welke NEMA-categorieën er binnen vallen: voor deze categorieën zijn door RIVM de NEMA emissies 2013 beschikbaar gesteld ten behoeve van Monitor 2015. De som van de NEMA-emissies van alle vermelde NEMA-categorieën samen, is gelijk aan de landelijke NEMA emissies voor stallen (NH3). Tevens is in de tabel voor ieder cluster aangegeven welke RAV-categorieën uit het GIAB++ bestand erbij horen. Alle RAV-categorieën die relevant zijn voor Monitor 2015 zijn in een cluster ondergebracht.

In Monitor 2015 is voor het basisjaar van het gebruikte GIAB++ bestand (2013) per NEMA-cluster bepaald hoe groot het verschil is tussen enerzijds de NEMA-emissies en anderzijds de emissies die worden berekend op basis van het GIAB++ bestand. Op basis van dat verschil is per NEMA-cluster de NEMA-factor bepaald. Deze NEMA factor is toegepast op de met GIAB++ berekende stalemissies van alle stallen uit het betreffende cluster.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
606-2470
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie