NEMA correctie

Versie: 
01-08-2020

In het kort
RIVM berekent de ammoniakemissies uit de landbouw met het model NEMA (National Emission Model for Agriculture) ten behoeve van Emissieregistratie.  Om er voor te zorgen dan AERIUS stal emissies en  Emisieregistratie - NEMA  emissies consisten zijn wordt er een NEMA correctie toegepast.   De NEMA correctie is de verhouding tussen de  landelijke ammoniakemissies uit stallen die AERIUS Monitor 2018 voor de referentiesituatie (2014)  uitrekend en de landelijke Emissieregistratie ammoniakemissies uit stallen op basis van het NEMA-model.  

Uitwerking
De NEMA-correctie is een correctie op de ammoniakemissies (NH3) uit stallen.  De NEMA-correctie wordt toegepast nadat de emissies zijn berekend. Dat betekent dat toepassen van de NEMA correctie niet leidt tot een wijziging in de methodiek en uitgangspunten van AERIUS met betrekking tot het berekenen van de  ruimtelijke verdeling  en emissieontwikkeling per stal op basis van GIAB 2016 (bepalen emissies stallen).

\[AERIUS\ Emisssie=(Dieraantallen*Rav\ Emissiefactoren)*Correcties(weidegang\ of\ emissieplafonds)\]

De NEMA-correctie is toegepast in de vorm van een correctiefactor, de NEMA-factor genoemd. De NEMA-factor wordt vermenigvuldigd met de NH3 stalemissies zoals die berekend worden op basis van GIAB2016. De NEMA-factor is voor alle jaren en beleidsscenario’s gelijk, maar kan wel verschillen per diertype. Dit is uitgewerkt door de NEMA-factor te bepalen per ‘NEMA-cluster’, waarbij in ieder cluster bepaalde diercategorieën samen zijn gevoegd.

\[NEMA-correctiefactor=\frac{NEMA\ emissies\ 2014}{AERIUS\ Emissies}\]

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheiden NEMA-clusters. Per NEMA-cluster is aangegeven welke NEMA-categorieën er binnen vallen: voor deze categorieën zijn door Emissiregistratie (RIVM) de NEMA emissies 2014 beschikbaar gesteld ten behoeve van Monitor 2018. De som van de NEMA-emissies van alle vermelde NEMA-categorieën samen, is gelijk aan de landelijke NEMA emissies voor stallen (NH3). Tevens is in de tabel voor ieder cluster aangegeven welke RAV-categorieën onder dit cluster vallen. Alle RAV-categorieën die relevant zijn voor Monitor 2018 zijn in een cluster ondergebracht.

In Monitor 2018 is voor het basisjaar  (2014)  per NEMA-cluster bepaald hoe groot verhouding is tussen enerzijds de NEMA-emissies en anderzijds de emissies die worden berekend op basis van de GIAB2016. Op basis van die verhouding is per NEMA-cluster de NEMA-factor bepaald. Deze NEMA factor is toegepast op de met GIAB2016 berekende stalemissies van alle stallen uit het betreffende cluster.

Nr Cluster ID Beschrijving nema cluster NEMA categorieËn RAV categorieën
1 MK Melkkoeien Melkkoeien A1
2 JF Stieren en jongvee fokkerij Jongvee fokkerij A3, A7
3 JM Jongvee mesterij Jongvee mesterij A6
4 ZW Zoog- en weidekoeien Zoog- en weidekoeien A2
5 VK Vleeskalveren Vleeskalveren A4
6 VV Vleesvarkens Vleesvarkens D3.3
7 PV Fokvarkens Fokvarkens D1.1, D1.2, D1,3, D2
8 K Kippen en overig pluimvee Leghennen / vleeskuikens E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, G1, G2, J1, L1, L2, L3
9 S Schapen Schapen B1
10 G Geiten Geiten C1, C2, C3
11 PPE Paarden, pony's en ezels Paarden en pony's / Ezels K1, K2, K3, K4
12 KP Konijnen en pelsdieren Konijnen en pelsdieren I1, I2, H1

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
606-3921
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 01-08-2020