Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Indicatoren berekende depositie

In het kort
Op basis van de berekende totale depositie per hexagoon, berekent AERIUS per habitattype in een Natura2000-gebied de gesommeerde depositie, de maximum depositie, de gemiddelde depositie en het percentage van de Kritische Depositiewaarde (KDW).

Op basis van welke indicatoren wordt de depositie inzichtelijk gemaakt?
Binnen het door de gebruiker gedefinieerde onderzoeksgebied wordt per hexagoon (1 ha) de totale depositie berekend. Deze totale depositie is de som van de depositiebijdrage van de ingevoerde emissiebronnen en de achtergronddepositie, zoals berekend door AERIUS Monitor.

Op basis van de berekende totale deposities per hexagoon berekent AERIUS per habitat gebied in een Natura 2000-gebied:

  • de maximum depositie
  • de gemiddelde depositie
  • het percentage van de Kritische Depositiewaarde (KDW)
     

Voorbeeld:
In onderstaande drie hexagonen is de totale berekende depositie (mol/jaar) met rode cijfers aangegeven. Een habitattype in een Natura 2000-gebied bestrijkt de bovenste twee hexagonen en de helft van de onderste.

a) Maximum depositie
Het maximum in depositie is gedefinieerd als de hoogste depositie van alle hexagonen. Voor het bovenstaande voorbeeld betekent dit:

max(45,46,10)=46 mol/ha/jaar

b) Gemiddelde depositie
De gemiddelde depositie is de som van de deposities per hexagoon (mol/jaar) vermenigvuldigd met de oppervlakte van het habitat gebied in het betreffende hexagoon (m2) gedeeld door de totale oppervlakte van het habitattype. In bovenstaand voorbeeld wordt dit:

\[
\frac{45*10000+46*10000+10*5000}{25000}=38,4\ mol/ha/jaar
\]

c) Percentage van KDW
Het percentage van KDW is de maximale depositie gedeeld door de KDW. Wanneer voor bovenstaande voorbeeld wordt uitgegaan van een KDW van 1000 mol/jaar, dan betekent dit:

\[
\frac{46}{1000}*100=4,6\%
\]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
286-1420
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie