Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Importeren bestanden

In het kort
AERIUS kan diverse bestandstypen inlezen met gegevens over emissiebronnen en rekenpunten. Dit betreft onder meer OPS-bestanden. De bestanden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Welke bestanden kunnen gebruikers importeren in AERIUS?
AERIUS biedt de mogelijkheid om bestanden met gegevens van emissiebronnen en rekenpunten te importeren. De importfunctie van AERIUS kan de volgende vijf bestandtypen inlezen:

  • OPS-bronbestanden (.brn)
  • OPS-receptorbestanden (.rcp)
  • GML-bestanden (.gml), bijvoorbeeld zoals gecreëerd door de GML exportfunctie van AERIUS
  • PAA-bestanden (.pdf), gecreëerd door de pdf exportfunctie van AERIUS
  • ZIP-bestanden (.zip), die één of twee van de voorgaande bestanden gecomprimeerd bevatten.

 

Het bestandstype (‘extensie’) bepaalt hoe AERIUS het bestand verwerkt:
OPS-bronbestanden worden omgezet in AERIUS emissiebronnen. Bij het importeren moet worden aangegeven op welke stof de emissiewaarden betrekking hebben. Wanneer een tweede bestand wordt geïmporteerd met dezelfde coördinaten, maar met een andere stof, dan worden de gegevens, op basis van de coördinaten, samengevoegd.
OPS-receptorbestanden worden omgezet in AERIUS rekenpunten.
GML-bestanden met een AERIUS namespace worden omgezet in AERIUS emissiebronnen en/of rekenpunten. De structuur hiervan is vastgelegd in een XSD-bestand. Vooralsnog kan AERIUS geen andere GML-bestanden importeren.
PAA-bestanden worden gecontroleerd op authenticiteit en vervolgens omgezet in AERIUS emissiebronnen.
ZIP-bestanden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van voorgaande bestanden. Bevat het ZIP bestand één van deze bestanden, dan wordt dit bestand geïmporteerd. Wanneer een GML bestand aanwezig is, wordt gekeken in hoeverre ook een tweede GML bestand aanwezig is. Indien twee GML bestanden aanwezig zijn, dan worden deze twee bestanden als een vergelijking geïmporteerd.

Welke eisen gelden voor OPS bestanden om geïmporteerd te kunnen worden in AERIUS?
De OPS import kan twee bestandstypen inlezen, te weten:
OPS-bronbestanden (.brn)
OPS-receptorbestanden (.rcp)
Voor deze bestanden zijn eisen gesteld aan het formaat van de inhoud en gelden minimale en maximale waarden voor de variabelen in het bestand.

Formaat van de inhoud
Voor beide typen geldt dat het bestand 1 header-regel heeft (die standaard genegeerd wordt). De kolommen zijn spatie gescheiden.

Minimale en maximale waarden OPS-bronbestand
De verschillende variabelen met de bijbehorende minimale en/of maximale waarde staan hieronder vermeld. De waarden mogen decimalen of alleen gehele getallen zijn, afhankelijk van de kolom.

Variabale Min Max Opmerking
Coordinates (x, y) -9999999 9999999 Gehele getallen. Coördinaten zijn in het Rijksdriehoeksmeting stelsel.
Source emission (q) 0 - Decimalen
Source heat content (hc) 0 999 Decimalen
Source height (h) 0 9999 Decimalen
Source diameter (d) -999999 999999 Gehele getallen. Negatieve waarden worden gebruikt voor cirkelvormige bronnen, 0 wordt gebruikt voor puntbronnen en positieve waarden voor vierkante bronnen. 
Source spread (s) 0 9999 Decimalen. Dit wordt begrensd door de Source height. Is spread > height, dan wordt automatisch spread = height gebruikt.
Outflow diameter(m) 0 30 Decimalen. De diameter van de uitroomopening (bv schoorsteen)
Outflow velocity(m/s) 0 50 Decimalen. De snelheid waarmee het rookgas geëmitteerd wordt Een negatieve waarde invullen betekent dat de uitstroom in horizontale richting is
Outflow Temperature (C) 0 2000 Decimalen. De temperatuur van het rookgas*
Source diurnal variation (tb of dv) 0 5 Gehele getallen. 4 en 5 worden alleen gebruikt voor NH₃. Wordt 1 van deze opties toch gebruikt voor NOx, dan wordt 0 gebruikt als optie.
Source category number (cat) 1 9999 Gehele getallen. Wordt gebruikt voor het bepalen van sector (verwacht AERIUS sector Ids). Is deze onbekend, dan wordt een standaard industrie sector genomen.
Source area (area) 1 9999 Gehele getallen. Let wel: dit niet de oppervlakte, maar een gebiedsnummer. 1 is hierbij bijvoorbeeld Nederland. Wordt genegeerd bij importeren.
Source particle distribution (psd) -999 3 Gehele getallen. Negatieve waarden worden gereserveerd voor bestanden op maat. Wordt (vooralsnog) genegeerd bij importeren, standaard wordt 0 gebruikt.
building length(m) 10 105 Decimalen. gebouw lengte
building width(m) ** ** Decimalen. gebouw breedte
building height(m) 0 20 Decimalen. gebouw hoogte
building orientation(deg) 0 179 Decimalen. gebouw orientatie. Bij 0 graden loopt de lange zijde oost-west, vervolgens zijn de graden tegen de wijzers van de klok in oplopend
Source component name (comp) - 12
karakters
Vrije invoer (incl. letters, spaties etc). Veld wordt niet gebruikt (alleen voor initiële naamgeving bij import).

 

*  De temperatuur van rookgas en de warmte-inhoud kunnen niet tegelijkertijd worden opgegeven. Wanneer de temperatuur wordt opgegeven, dan moet bij de warmte-inhoud -999 opgegeven worden en vice versa.
**voor de breedte van het gebouw bestaat geen absolute begrenzing.  Wel voor de breedte/lengte verhouding: minimaal 0.15 en maximaal 1

De standaardwaarden van de gebouwdimensies en orientatie zijn -999  (geen gebouwinvloed). Wanneer wel een gebouw gespecificeerd wordt, dan gelden voor de uistroomsnelheid en diameter maxima van respectievelijk 8.4 m/s en 5m.
Daarnaast kan gebouwinvloed alleen berekend worden bij een warmte-inhoud van 0MW.

 

Minimale en maximale waarden OPS-receptorpuntbestand
De verschillende variabelen met de bijbehorende minimale en/of maximale waarden staan hieronder vermeld. De waarden mogen decimalen of alleen gehele getallen zijn, afhankelijk van de kolom.

Variabale Min Max Opmerking
nr (q) 0 - Gehele getallen. Veld wordt niet gebruikt.
Name - - Vrije invoer (geen spaties). Wordt gebruikt in de naamgeving van het rekenpunt.
Coordinates (X-coor, Y-coor) -9999999 9999999 Gehele getallen. Coördinaten zijn in het Rijksdriehoeksmeting stelsel.
Ruwheid (z0) 0 - Optioneel. Decimalen. Indien niet ingevuld wordt dit door AERIUS bepaald aan de hand van coördinaten.
Landgebruik (Landuse) 1 9

Optioneel. Gehele getallen. Indien niet ingevuld wordt dit door AERIUS bepaald aan de hand van coördinaten. De waarde correspondeert met RIVM DEPAC klasse (1 is bijvoorbeeld grasland)

Indien het bestand gegevens bevat over de ruwheidslengte en het landgebruik, dan dienen deze gegevens voor álle receptoren te zijn opgenomen.

Factsheet

Factsheet
292-4418
Voor
  • Calculator
Type
Handreiking
Versie