Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

IMAER - Sector Verkeer en Vervoer

In het kort
Deze handreiking Verkeer en Vervoer is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft de sector Verkeer en Vervoer. Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en Vervoer’ voor toelichting hoe de depositie in deze sector berekend wordt.

Binnen de sector Verkeer en Vervoer wordt voor het berekenen van emissies en concentratiebijdrage van het wegverkeer een onderscheid gemaakt tussen de rekenmethodieken SRM2 (klasse SRM2Road) en SRM1 (klasse SRM1Road). Op dit moment is alleen SRM2 geïmplementeerd in AERIUS Calculator en wordt de klasse SRM1Road niet gebruikt.

IMAER biedt ook de mogelijkheid om netwerken te genereren. Meerdere wegen of wegsegmenten vormen dan samen een netwerk. IMAER gebruikt hiervoor de klasse RoadNetwork die in de vorm van een ‘association role’ gekoppeld wordt aan SRM2Road. Op die manier is het  mogelijk om meerdere wegsegmenten als één bron te visualiseren. In de AERIUS Calculator applicatie wordt een RoadNetwork bijv. als één bron gevisualiseerd. Dat geldt ook bij het doorrekenen met AERIUS Connect. In de resulterende Bijlage bij berekening wordt het RoadNetwerk als één bron gevisualiseerd i.p.v. elke bron apart. Dit biedt dus mogelijkheden om ook in eigen bronapplicaties te implementeren.

Daarnaast biedt SRM2Road de mogelijkheid om gebruik te maken van Dynamic Segmentation of Linear Referencing (SRM2LinearReference). Voor gedefinieerde gedeelten van een weg worden dan de waarden die voor de gehele weg gelden overschreven. 

In deze facstheet worden de klassen SRM2Road en RoadNetwork beschreven. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.
 
SRM2Road
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft een weg als emissiebron, inclusief geometrie. Deze weg wordt gebruikt om emissies volgens SRM2 door te rekenen. Onder SRM2 vallen wegen die niet onder SRM1 vallen, buitenstedelijke wegen en snelwegen.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad SRM2Road) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.

Algemene attributen 
Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet ‘generieke emissiebronnen’.

 • sectorId
 • gml:id
 • identifier
 • label

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij SRM2Road zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Let op! Deze kenmerken worden niet gebruikt in de SRM2 berekeningen. Kan dus worden weggelaten.
 • geometry: Een emissiebron dient alleen als lijnbron (GM_Curve) ingevoerd worden.  Anders kan Calculator geen berekeningen uitvoeren.
 • emission: in principe kan dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in kg/jaar
   • substance: de emissiestof. 

De methode van emissieberekening is o.a. afhankelijk van typering van het wagenpark dat de gebruiker kiest. Het type wagenpark wordt gedefinieerd in het verplichte attribuut vehicle. De keuze is uit: StandardVehicle = standaard (emissieberekening wegverkeer – standaard); SpecificVehicle = euroklasse (emissieberekening wegverkeer – euroklasse); CustomVehicle = eigen specificatie (emissieberekening wegverkeer – eigen specificatie)

 • vehicles. Specificatie van wegvervoer voor dit emissietype.
  • StandardVehicle
   • vehiclesPerDay: Aantal voertuigen per dag
   • stagnationFactor: Fractie van het verkeer dat stagneert (een waarde tussen 0.1. en 1.0)
   • maximumSpeed: Maximum snelheid in kilometers per uur
   • strictEnforcement: Wel of geen stikte handhaving van de snelheid. De boolean waarde “true” geeft aan dat er wel een stricte handhaving is van de snelheid.
   • vehiclesType: Type voertuig, conform enumeration StandardVehicleType
  • SpecificVehicle
   • vehiclesPerDay: Aantal voertuigen per dag
   • vehiclesType: Type voertuig, conform domeinlijst mobile_source_on_road_categories
  • CustomVehicle
   • vehiclesPerDay: Aantal voertuigen per dag
   • description: Beschrijving van karakteristieken van de eigen gespecificeerde voertuigen.
   • emission: De emissie in g/km per voertuig per 24 uur.
    • Emission:
     • Value: emissiewaarde per stof in g/km per voertuig. Gebruiker geeft hier zelf de emissie op.
     • substance: de emissiestof.
 • inNetwork. Geeft aan bij welk netwerk een weg hoort. Is een ‘association role’ to RoadNetwork. Zie ook de aparte beschrijving van Roadnetwork in deze facstheet.
 • isFreeway: geeft aan of het wel of geen snelweg is. De boolean waarde “true” geeft aan dat het wel een snelweg is.
 • tunnelFactor: Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 100 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden
 • elevation: Verhogingstype van de weg, conform enumeration RoadElevation
 • elevationHeight: Verhoging van de weg (in meters)
 • barrierLeft: De afscheiding aan de linkerkant van de weg
  • RoadSideBarrier: Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.
   • barrierType: Type van deze scheiding, conform RoadSideBarrierType
   • height: hoogte van deze scheiding in meters.
   • distance: afstand tot de wegas van deze scheiding in meters.
 • barrierRight: De afscheiding aan de rechterkant van de weg
  • RoadSideBarrier: Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.
   • barrierType: Type van deze scheiding, conform RoadSideBarrierType
   • height: hoogte van deze scheiding in meters.
   • distance: afstand tot de wegas van deze scheiding in meters.
 • partialChange: Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen. Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing.
  • SRM2LinearReference: Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM2Road:
   • fromPosition: Positie vanaf waar de waarde(s) gaan gelden. De eenheid is %.
   • toPosition: Positie tot waar de waardes gaan tellen. De eenheid is %.
   • isFreeway: geeft aan of het wel of geen snelweg is. De boolean waarde “true” geeft aan dat het wel een snelweg is.
   • tunnelFactor: Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 100 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden
   • elevation: Verhogingstype van de weg, conform enumeration RoadElevation
   • elevationHeight: Verhoging van de weg (in meters)
   • barrierLeft: De afscheiding aan de linkerkant van de weg
    • RoadSideBarrier: Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.
     • barrierType: Type van deze scheiding, conform RoadSideBarrierType
     • height: hoogte van deze scheiding in meters.
     • distance: afstand tot de wegas van deze scheiding in meters.
    • barrierRight: De afscheiding aan de rechterkant van de weg
     • RoadSideBarrier: Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.
      • barrierType: Type van deze scheiding, conform RoadSideBarrierType
      • height: hoogte van deze scheiding in meters.
      • distance: afstand tot de wegas van deze scheiding in meters.  

RoadNetwok
Deze klasse beschrijft een netwerk, waarbij meerdere elementen gegroepeerd kunnen worden.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad RoadNetwork) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven. 

Algemene Attributen 
Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet ‘generieke emissiebronnen’.

 • gml:id
 • identifier
 • label

Klasse specifiek attribuut:

 • element: Referenties naar alle elementen die horen bij het netwerk.

Het attribuut element is van het type association role. Het geeft aan met welke objecten dit RoadNetwork associaties heeft. In dit geval is dit SRM2Road. Volgens het IMAER model is ook een associatie met SRM1Road mogelijk. Deze is echter nog niet geïmplementeerd in Calculator. De link wordt gelegd middels een xlink:href. Zie ook factsheet '3. GML Definities' en de voorbeeld GML.

Voorbeeld GML’s
Download voorbeeld GML’s voor:

 • SRM2RoadEmissionSource  met een voorbeeld voor Linear Referencing
 • SRM2RoadEmissionSource  in een  RoadNetWork

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
614-2811
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking