Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Sector Scheepvaart

In het kort
Deze handreiking scheepvaart is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft de sector scheepvaart. Binnen de sector Scheepvaart maakt AERIUS onderscheid tussen zeeschepen en binnenvaartschepen. Voor zeeschepen wordt de klasse MartimeShippingEmissionSource (varende schepen: zeeroute en binnengaatse route) en MooringMaritimeShippingEmissionSource (aanlegplaatsten) gebruikt. Voor binnenvaart de klasse InlandShippingEmissionSource (varende binnenschepen) en MooringInlandShippingEmissionSource (aanlegplaats).

Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen sector scheepvaart’ voor toelichting hoe de depositie  van sector scheepvaart berekent wordt. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.  

MartimeShippingEmissionSource
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft een vaarroute voor zeescheepvaart, inclusief geometrie.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad MartimeShippingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.

Algemene attributen 
Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet ‘generieke emissiebronnen’.

 • sectorid
 • gml:id
 • identifier
 • label
 • emissionSourceCharacteristics
 • geometry 

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij MartimeShippingEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Voor de sector scheepvaart worden in Calculator defaultwaarden toegekend. emissionSourceCharacteristics hoeft niet te worden ingevuld. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
 • geometry: Een emissiebron dient alleen als lijnbron (GM_Curve) ingevoerd worden.  Anders kan Calculator geen berekeningen uitvoeren. 
 • emission: in principe kan  dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in kg/jaar
   • substance: de emissiestof.
 • martimeShipping. Ieder zeescheepvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van de volgende karakteristieken:
  • MaritimeShipping: Specificatie van schepen voor dit emissietype
   • shipsPerYear: Aantal schepen op deze vaarroute per jaar
   • description: Omschrijving van dit type schip
   • shipType: Vaststaande code die aangeeft om wat voor type schip het gaat, conform domeintabel   IMAER_shipping_maritime_categories
 • movementType: Hierin wordt het type vaarbeweging opgegeven, conform enumeration MaritimeShippingMovementType.  Oftewel betreft het een zeeroute (MARITIME) of binnengaatse route (INLAND)

MooringMaritimeShippingEmissionSource
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft de bronkenmerken van zeeschepen ter hoogte van een aanlegplaats en op de vaarroutes van en naar deze aanlegplaats, inclusief geometrie.
 
Algemene toelichting
De klasse wordt gebruikt voor de emissieberekening van de zeeschepen ter hoogte van de aanlegplaats en de vaarroutes van en naar de aanlegplaats. Voor ieder stilliggend zeeschip moet altijd description, shipType, shipsPerYear (aantal bezoeken) en averageResidenceTime (verblijftijd) worden opgegeven. Ook moet de inlandRoute worden opgegeven: binnengaatse vaarroute van/naar de havenmond (vast aanhaakpunt waar ‘binnengaats’ overgaat naar ‘zee’).  Emissies worden altijd berekend over zowel de aanlegplaats als de binnengaatse route.  

Daarnaast bestaat de optie om ook één of meer vaarroutes op zee (MaritimeShippingRoute) op nemen. Deze routes sluiten aan op het aanhaakpunt in de havenmond. Per zeeroute dient het aantal vaarbewegingen te worden aangegeven. Wanneer vaarroutes op zee zijn toegevoegd worden ook de emissies van de zeeroute meegenomen in de berekening. 
Let op: De vaarbewegingen op de binnengaatse route hoeven niet te worden aangegeven: omdat per aanlegplaats maar één binnengaatse route kan worden opgenomen , worden de vaarbewegingen op de binnengaatse route afgeleid van het aantal (ingevoerde) bezoeken (shipsPerYear). 
Het aantal scheepvaartbewegingen (shippingMovements) op de vaarroute op zee moet wel worden aangegeven (aangezien dit meer dan één routes kunnen zijn). Let op: het totaal aantal vaarbewegingen op zee moet altijd gelijk zijn aan tweemaal het aantal ingevoerde bezoeken   (shipsPerYear).

Let op! De vaarrichting wordt bepaald door de volgorde van intekenen. Advies is om als volgt in te tekenen.

 • inlandroute: Startpunt (A) van de route is de aanlegplaats. Eindpunt (B) van de route is overgangspunt in de havenmond.
 • route: Startpunt (A) van de route is het overgangspunt in de havenmond. 

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad MooringMartimeShippingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven. 

Algemene attributen
Zie onder MartimeShippingEmissionSource.

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij MooringMartimeShippingEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Voor de sector scheepvaart worden in Calculator defaultwaarden toegekend. emissionSourceCharacteristics hoeft niet te worden ingevuld. Indien wel ingevuld wordt deze waarde door Calculator overschreven.
 • geometry: Een emissiebron mag zowel punten (GM_Point), lijnen (GM_Curve)  als vlakken (GM_Surface) bevatten.
 • emission: in principe kan  dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in kg/jaar
   • substance: de emissiestof.
 • mooringMartimeShipping. Ieder scheepvaart emissietype voor aanlegplaatsen wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken:
  • MooringMartimeShipping: Specificatie van schepen voor dit emissietype
   • description: Omschrijving van dit type schip
   • shipType: Vaststaande code die aangeeft om wat voor type schip het gaat, conform domeintabel IMAER_shipping_maritime_categories
   • shipsPerYear: Aantal schepen op deze vaarroute per jaar oftewel het aantal bezoeken van een schip op deze aanlegplaats
   • averageResidenceTime: De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade in uren.
   • inlandRoute (verplicht):  De route die de schepen binnengaats (tot aan zee) nemen. Is de verbinding tussen de aanlegplaats en een vast punt in de havenmond (overgangspunt van binnengaats naar zee). Is altijd van het type GM_curve. Startpunt (A) van de route is de aanlegplaats. Eindpunt (B) van de route is overgangspunt in de havenmond. 
   • maritimeRoute (optie): De route die de schepen buitengaats (op zee) nemen. Kunnen één of meerdere routes zijn vanaf het overgangspunt in de havenmond.
    • MaritimeShippingRoute
     • shippingMovements: Het aantal scheepsvaartbewegingen op de vaarroute per jaar van en naar de aanlegplaats moet altijd tweemaal het aantal ingevoerde bezoeken (shipsPerYear) zijn.
     • route: geometry van de vaarroute. Startpunt (A) van de route is het overgangspunt in de havenmond. 

InlandShippingEmissionSource
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft een vaarroute voor binnenvaart, inclusief geometrie.

Algemene toelichting
Let op! Bij het gebruik van deze klasse is de invoer van de juiste vaarrichting van belang. Lees de factstheet Bepalen stroomrichting in relatie vaarrichting binnenvaart. In deze is het startpunt van de route A en eindpunt van de route B.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad InlandShippingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.

Algemene attributen
Zie onder MartimeShippingEmissionSource

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij InShippingEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Voor de sector scheepvaart worden in Calculator defaultwaarden toegekend. emissionSourceCharacteristics hoeft niet te worden ingevuld. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
 • geometry: Een emissiebron mag alleen als lijnbron (GM_Curve) ingevoerd worden.  Let op: De vaarrichting wordt bepaald door het intekenen. Het startpunt van de route is A, het eindpunt van de route is B.
 • emission: in principe kan dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in kg/jaar
   • substance: de emissiestof.
 • inlandShipping. Ieder binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van de volgende karakteristieken:
  • InlandShipping: Specificatie van schepen voor dit emissietype
   • description: Omschrijving van dit type schip
   • shipType: Vaststaande code die aangeeft om wat voor type schip het gaat, conform domeintabel IMAER_shipping_inland_categories
   • numberOfShipsAtoB  : Aantal schepen van A naar B per etmaal . Vaarroutes worden van A naar B ingetekend
   • numberOfShipsBtoA: Aantal schepen van B naar A per etmaal. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend
   • percentageLadenAtoB: Het percentage van numberOfShipsAtoB wat beladen is.
   • percentageLadenBtoA Het percentage van numberOfShipsBtoA wat beladen is.

MooringInlandShippingEmissionSource
Deze klasse beschrijft een aanlegplaats en vaarroute inclusief geometrie voor binnenvaart, inclusief geometrie.

Algemene toelichting
De klasse MooringInlandShippingEmissionSource wordt gebruikt voor de emissieberekening van stilliggende binnenvaartschepen ter hoogte van de aanlegplaats en de vaarroutes van en naar de aanlegplaats. Voor ieder stilliggend binnenvaartschip moet altijd description, shipType, de averageResidenceTime (verbijftijd) opgegeven worden, en ook één of meerdere vaarroutes van en naar de aanlegplaats (InlandShippingRoute). Per vaarroute dient aangegeven te worden of het gaat om aankomende of vertrekkende schepen, en ook het aantal scheepvaartbewegingen en het aandeel schepen dat beladen is.  Emissies worden altijd berekend over de zowel de aanlegplaats als de vaarroute. Op basis van het totaal aankomende en vertrekkende scheepvaartbewegingen wordt het aantal stilliggende schepen   en de bijbehorende emissies berekend.

Let op! Bij het gebruik van deze klasse is de invoer van de juiste vaarrichting van belang. De vaarroute wordt bepaald door het intekenen  . Het startpunt (A) van de vaarroute is steeds de aanlegplaats. Voor InlandShippingRoute betekent dit voor direction:

 • aanmerend betekent naar de aanlegplaats toe en;
 • vertrekkend betekent van de aanlegplaats af. 

Lees ook de factsheet ‘Bepalen stroomrichting in relatie vaarrichting binnenvaart’.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad MooringInlandShippingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven. 

Algemene attributen
Zie onder MartimeShippingEmissionSource

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij MooringInlandShippingEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Voor de sector scheepvaart worden in Calculator defaultwaarden toegekend. emissionSourceCharacteristics hoeft niet te worden ingevuld. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
 • geometry: Een emissiebron mag zowel punten (GM_Point), lijnen (GM_Curve)  als vlakken (GM_Surface) bevatten.
 • emission: in principe kan dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe. Indien wel ingevuld wordt de ingevulde waarde overschreven door Calculator.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in KG / jaar
   • substance: de emissiestof
 • mooringInlandShipping. Iedere aanlegplaats emissietype voor de binnenvaart wordt beschreven aan de hand van de volgende karakteristieken:
  • MooringInlandShipping: Specificatie van schepen voor dit emissietype
   • description: Omschrijving van dit type schip
   • shipType: Vaststaande code die aangeeft om wat voor type schip het gaat, conform domeintabel IMAER_shipping_inland_categories
   • averageResidenceTime:   De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade in uren.
   • route: (verplicht )  De route die de schepen vanaf de aanlegplaats nemen.
    • InlandShippingRoute: Karakteristieken van een vaarroute voor (aanmerende) binnenvaart.
     • direction: De vaarrichting (aanmerend/vertrekkend) van de schepen, conform enumeration InlandRouteDirectionType
     • percentageLaden: Het percentage van het aantal schepen wat beladen is.
     • route: De geometry van de vaarroute, als GM_Curve. Het intekenen bepaald de vaarrichting. Het startpunt (A) van de vaarroute is steeds de aanlegplaats.
     • shippingMovements: Het aantal scheepsbewegingen op de vaarroute per jaar.

Voorbeeld GML’s
Download voorbeeld GML’s voor:

 • MartimeShippingEmissionSource
 • MooringMaritimeShippingEmissionSource
 • InlandShippingEmissionSource
 • MooringInlandShippingEmissionSource

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
611-2618
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking