Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Sector Mobiele Werktuigen

In het kort
Deze handreiking mobiele werktuigen is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor de sector Mobiele Werktuigen. Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen’ voor toelichting hoe de depositie van sector Mobiele werktuigen berekend wordt. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

Voor het juist gebruik van IMAER in deze sector zijn o.a. volgende keuzen van belang:

 • De juiste broncategorie: Landbouw, Bouw en industrie, en Delfstoffenwinning. De broncategorie wordt vastgelegd in de sectorId.
 • de gekozen typering van de werktuigen: stageklasse (StandardOffRoadMobileSource) of een eigen typering (CustomOffRoadMobileSource)

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.
 
OffRoadMobileEmissionSource
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft een verzameling mobiele werktuigen, inclusief geometrie.

Keuze sectorId
De gebruiker kan kiezen uit 3 broncategorieën. Zie ook factsheet ‘AERIUS sectoren en sector ID in GML’. Gebruik voor elke broncategorie de juiste sectorcode in sectorId:

Typering mobiele werktuigen
Kiest de gebruiker voor StandardOffRoadMobileSource dan hanteert Calculator vaste defaultwaarden per sector voor EmissionSourceCharacteristics zoals de hoogte (emissionHeight), spreiding (spread), warmte-inhoud (heatContent) en etmaalvariatie (diurnalVariation). Door de gebruiker ingevulde waarden worden overschreven door Calculator. De emission wordt in dit geval door Calculator berekent op basis van literFuelPerYear en offRoadMobileSourceType.
  
Kiest de gebruiker voor CustomOffRoadMobileSource voert de gebruiker in ieder geval de verplichte velden in: hoogte (emissionHeight), en warmte-inhoud (heatContent).  Voor spread wordt deafult 0 gebruikt als geen waarde wordt ingevuld. Voor de etmaalvariatie (diurnalVariation) hanteert Calculator altijd een vaste defaultwaarde.
 
De gebruiker voert hier zelf de totale emissie (Emission)  van betreffende voertuig(en) in. 

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad OffRoadMobileSourceEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven. 

Algemene attributen
Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet ‘generieke emissiebronnen’.

 • sectorid
 • gml:id
 • identifier
 • label
 • emissionSourceCharacteristics
 • geometry 

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij OffRoadMobileSourceEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • sectorId: : alleen kiezen uit de sectoren landbouw (3210),  Bouw en Industrie (3220) en Delftstofwinning (3230)
 • emissionSourceCharacteristic: Bij gebruik van StandardOffRoadMobileSource hanteert Calculator defaultwaarden afhankelijk van de ingevoerde sector.
 • geometry: Een emissiebron mag zowel punten (GM_Point), lijnen (GM_Curve)  als vlakken (GM_Surface) bevatten.
 • emission: in principe kan  dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe. De berekende (gesommeerde) emissiewaarde is gebaseerd op StandardOffRoadMobileSource, of de emissies opgegeven onder CustomOffRoadMobileSource (zelf in te vullen) of een optelsom van beiden.
  • Emission:
   • Value: de emissiewaarde per stof in  kg/jaar
   • substance: de emissiestof.
  • offRoadMobileSource
   • StandardOffRoadMobileSource
    • Description: Beschrijving van het voertuig type
    • literFuelPerYear.  Liter brandstof (gesommeerd) dat dit type voertuig per jaar verbruikt.
    • offRoadMobileSourceType: De klasse van dit mobiele werktuig, conform domeintabel IMAER_mobile_source_off_road_categories
   • CustomOffRoadMobileSource; Deze klasse beschrijft een eigen gedefinieerde mobiel werktuig bron, met gesommeerd de emissie en de verdere eigenschappen die van belang zijn voor de verschillende berekeningen
    • description: Beschrijving van het voertuig type
    • emission
     • Emission:
      • Value: de (gesommeerde) emissiewaarde per stof in KG / jaar. De gebruiker geeft hier zelf de emissiewaarde op. 
      • substance: emissiestof, conform enumeration Substance.
     • emissionSourceCharacteristics: Karakteristieken van een mobiele werktuig bron.
     • offRoadVehicleSpecifications: Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kunnen verschillende rekenmethodes gebruikt. Deze methodes liggen vast in de onderliggende types. Als deze klasse ingevuld is, wordt de emissiewaarde (Value onder Emission) overschreven met een emissiewaarde die AERIUS berekent obv onderstaande klassen.
      • ConsumptionOffRoadVehicleSpecification: Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar het gebruik van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.
       • fuelType: Vaststaande code die aangeeft wat voor brandstof gebruikt wordt door het voertuig, conform domeintabel IMAER_machinery_fuel_types
       • consumption: Brandstofverbruik, in liters per jaar.
       • emissionFactor: De emissiefactor NOx van het voertuig, in g/kWh.
       • energyEfficiency: Rendement: brandstof in grammen brandstof per geleverde kilowattuur , in g/kWh
      • OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification: Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar de operationele uren van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.
       • fuelType: Vaststaande code die aangeeft wat voor brandstof gebruikt wordt door het voertuig, conform domeintabel IMAER_machinery_fuel_types
       • emissionFactor: De emissiefactor NOx van het voertuig, in g/kWh.
       • load: Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt, in percentages.
       • operatingHours: Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt, in uren
       • power: Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig, in kW.

Bij gebruik van CustomOffRoadMobileSource hanteert Calculator alleen bij diurnalVariation een vaste defaultwaarde. De rest kan door de gebruiker worden ingevuld, waarbij emissionHeight en heatContent verplichte velden zijn.

Voorbeeld GML’s
Download een voorbeeld GML voor OffRoadMobileSourceEmissionSource.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
612-2804
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking