IMAER - Sector Landbouw

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Deze handreiking landbouw is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft de sector landbouw. Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen Landbouw’ voor toelichting hoe de depositie van sector Landbouw berekend wordt.

Voor de broncategorie stalemissies berekent AERIUS de emissies op basis van kenmerken stalsysteem en aantal dierplaatsen (emissieberekening stallen). Gebruik hiervoor in IMAER de klasse FarmlodgingEmissionSource. Voor de bron categorieën mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw wordt de klasse EmissionSource gebruikt. EmissionSource wordt ook gebruikt voor stalemissies als zelf een emissiewaarde wordt opgegeven en die niet op basis van dieren en aantallen door AERIUS berekent wordt. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.
 
EmissionSource
De klasse EmissionSource beschrijft een generiek emissiebron inclusief geometrie. 

Bij het gebruik van deze klasse rekent AERIUS met de opgegeven waarden. Toelichting op de klasse EmissionSource  staat in een aparte factsheet. Voor de sector landbouw gelden daarop de volgende aandachtspunten.

  • EmissionSourceCharacteristics
    • spread: Spreiding in de emissiehoogte van de emissiebron in meters. Alleen gebruiken bij bronnen met een hoogte. Bij landbouw alleen te gebruiken bij vlakbronnen met een hoogte en niet bij puntbronnen. 
    • De overige attributen worden gebruikt zoals in beschreven bij de klasse EmissionSource  

 

FarmlodgingEmissionSource
Dit is een sectorspecifieke klasse om stalemissies door Calculator te laten berekenen op basis van  kenmerken stalsysteem en aantal dierplaatsen. Daarbij kan Calculator emissies berekenen op basis van een zelf gedefinieerde stal (CustomFarmLodging) of door het opgegeven van een stalsysteem, hoeveelheid dieren, BWL-code en eventuele extra stal- technieken of voer-maatregelen (StandardFarmLodging). Zie ook factsheet emissieberekening stallen.

Deze klasse beschrijft stalkenmerken inclusief geometrie. In de Feature Catalogue op GitHub (FarmlodgingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden.

Voorbeeld GML’s

Download een voorbeeld GML voor FarmlodgingEmissionSource.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
610-4352
Voor
  • IMAER
Type
Handreiking