Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

IMAER - Sector Landbouw

In het kort
Deze handreiking landbouw is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft de sector landbouw. Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen Landbouw’ voor toelichting hoe de depositie van sector Landbouw berekend wordt.

Voor de broncategorie stalemissies berekent AERIUS de emissies op basis van kenmerken stalsysteem en aantal dierplaatsen (emissieberekening stallen). Gebruik hiervoor in IMAER de klasse FarmlodgingEmissionSource. Voor de bron categorieën mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw wordt de klasse EmissionSource gebruikt. EmissionSource wordt ook gebruikt voor stalemissies als zelf een emissiewaarde wordt opgegeven en die niet op basis van dieren en aantallen door AERIUS berekent wordt. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.
 
EmissionSource
De klasse EmissionSource beschrijft een generiek emissiebron inclusief geometrie. 

Bij het gebruik van deze klasse rekent AERIUS met de opgegeven waarden. Toelichting op de klasse EmissionSource  staat in een aparte factsheet. Voor de sector landbouw gelden daarop de volgende aandachtspunten.

 • EmissionSourceCharacteristics
  • spread: Spreiding in de emissiehoogte van de emissiebron in meters. Alleen gebruiken bij bronnen met een hoogte. Bij landbouw alleen te gebruiken bij vlakbronnen met een hoogte en niet bij puntbronnen. 
  • De overige attributen worden gebruikt zoals in beschreven bij de klasse EmissionSource  

FarmlodgingEmissionSource
Dit is een sectorspecifieke klasse om stalemissies door Calculator te laten berekenen op basis van  kenmerken stalsysteem en aantal dierplaatsen.
 
Deze klasse beschrijft stalkenmerken inclusief geometrie. In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad FarmlodgingEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven. 

Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet generieke emissiebronnen.

 • sectorid
 • gml:id
 • identifier
 • label
 • emissionSourceCharacteristics
 • geometry 

De sectorspecifieke attributen horende bij FarmLodgingEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • sectorId. Kies juiste sector. Zie ook factsheet ‘AERIUS sectoren en sector ID in GML'
 • emission: in principe kan  dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe.
  • Emission:
   • value: de emissiewaarde per stof in kg/jaar.
   • substance: de emissiestof.
 • farmlodging: Calculator kan emissies berekenen op basis van een zelf gedefinieerde stal (CustomFarmLodging) of door het opgegeven van een stalsysteem, hoeveelheid dieren, BWL-code en eventuele extra technieken of maatregelen (StandardFarmLodging). Zie ook factsheet emissieberekening stallen.
  • CustomFarmLodging: beschrijft een zelf gedefinieerde stal
   • numberOfAnimals: aantal dieren in deze stal
   • description: beschrijving van de stal
   • emissionfactor: De emissiefactor(en) per kg, jaar en dierplaats die gehanteerd moet worden.
  • Standardfarmlodging:  Deze klasse beschrijft een algemene stal, gebruik makend van een voor gedefinieerde stalcode.
   • numberOfAnimals: aantal dieren in deze stal
   • farmLodgingSystemDefinitionType: Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat. Conform domeintabel IMAER_farm_lodging_system_definitions
   • farmlodgingType: Vaststaande (RAV) code die aangeeft om wat voor stalsoort het gaat. Conform domeintabel IMAER_farm_lodging_types.

Naast de hoeveelheid dieren, stalsysteem (RAV) en staltechnieken (BWL) kunnen eventueel extra voer maatregelen  (foddermeasure) en / of extra (additionele of reducerende ) staltechnieken opgegeven worden (lodgingSystem)

 •  farmlodging
  • StandardFarmlodging
   • fodderMeasure: Specificatie van de extra voer maatregelen die gebruikt zijn voor deze stal.
    • fodderMeasureType: Vaststaande code die aangeeft om wat voor maatregel het gaat.  Conform domeintabel IMAER_farm_lodging_fodder_measures
   • lodgingSystem: Specificatie van de extra (additionele of reducerende) staltechnieken die gebruikt zijn voor deze stal.
    • AdditionalLodgingType: Extra staltechniek die bij een bestaande stal gebruikt kan worden. Dit kan voor een gedeelte van de aangegeven dieren gelden.
     • numberOfAnimals: aantal dieren in deze stal
     • farmLodgingSystemDefinitionType: Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat. Conform domeintabel
     • lodgingSystemType: Vaststaande (RAV) code die aangeeft om wat voor stalsoort het gaat. Conform domeintabel IMAER_farm_lodging_types
    • ReductiveLodgingSystem
     • farmLodgingSystemDefinitionType: Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat. Conform domeintabel
     • lodgingSystemType: Vaststaande (RAV) code die aangeeft om wat voor stalsoort het gaat. Conform domeintabel IMAER_farm_lodging_types

Voorbeeld GML’s
Download een voorbeeld GML voor FarmlodgingEmissionSource.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
610-2616
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking