Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Resultaten

In het kort
Deze handreiking Resultaten is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft de resultaten van de depositie berekening. IMAER gebruikt hiervoor de klasse ReceptorPoint. Het rekenpunt ligt in het midden van een hexagoon (1 ha), die als vast raster over Nederland zijn neergelegd. Elk rekenpunt heeft een uniek nummer (receptorPointId) dat overeenkomt met het bijbehorende hexagoon. Lees voor meer informatie de factsheet ‘Geografische gridfuncties’. Calculator rekent standaard voor de Nb-wet vergunning op basis van dit vast raster van hexagonen die resulteren in klasse ReceptorPoint.  Kiest u voor een berekening op basis van eigen rekenpunten, gebruik dan de klasse CalculationPoint. Daar kunnen eigen rekenpunten ingevoerd worden.

Let op. RecepterPoint wordt dus niet gebruikt bij het importeren van een GML door Calculator of Connect.

De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.

Receptorpoint
Deze klasse beschrijft een rekenpunt op het AERIUS-grid.

‘Platgeslagen’ tabellen 
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad ReceptorPoint) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.

Beschrijving attributen
De eigenschappen en attributen horende bij klasse ReceptorPoint zijn hieronder beschreven.

 • gml:id: unieke identificatiecode waartoe deze emissiebron behoord. Moet gelijk zijn aan NEN3610ID:localid. Een gml:id dient te voldoen aan aantal regels. Samengevat: uniek in het document en een valide NCName: start met letter of underscore, en alleen bevattend letters, cijfers, underscores, koppelstreepjes, punten.
 • identifier: Unieke identificatie van de emissiebron binnen het domein van NEN 3610
  • NEN3610ID: De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.
   • localid: Unieke identificatiecode binnen een registratie. Bij een GML export uit AERIUS wordt localid door AERIUS bepaald. En bestaat dan uit een code van twee letters gevolgd door een ( .) en een cijfer.  De code bestaat dan uit ES (Emission Source) of CP (Calculation Point).
   • namespace: Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Bij een GML export wordt de namespace door AERIUS bepaald: „NL.IMAER‟
   • versionId: Versie-aanduiding van een object. versionId maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren. Calculator ansich gebruikt versionid niet. 
 • GM_Point:  De geometrie van het rekenpunt, van het type GM_Point.
 • representation: Geometrische representatie van het rekenpunt, van het type GM_Surface. In het geval van klasse ReceptorPoint zijn dit de hexagonen van 1 ha.
 • result:
  • Result: Deze klasse beschrijft het resultaat voor een bepaalde stof/resultaattype combinatie voor een rekenpunt
   • resulttype: Resultaattype, conform enumeration ResultType. Dus DEPOSITION of CONCENTRATION
   • substance: Resultaatstof, conform enumeration Substance. Dus NH3, NOx, NO2, PM10 of PM25
   • value: Resultaatwaarde. Voor deposities in mol/ha/j en voor concentraties in µg/m³.
 • receptorPointId: Vast identificatienummer van het receptorpunt.

Voorbeeld GML
Download voorbeeld GML voor ReceptorPoint

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
616-2965
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking