Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Rekenpunten

In het kort
Deze handreiking rekenpunten is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor wat betreft het gebruik van eigen rekenpunten. IMAER gebruikt hiervoor de klasse CalculationPoint. Lees voor meer informatie de factsheet ‘Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten’. Een GML met eigen rekenpunten kan worden geïmporteerd in Calculator om een berekening op basis van eigen rekenpunten uit te voeren. Kiest u voor een berekening met vaste rekenpunten op basis van het AERIUS-grid (hexagonen) gebruik dan klasse ReceptorPoint.

De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.

Calculationpoint
Deze klasse beschrijft een zelf gedefinieerd rekenpunt.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad CalculationPoint) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.
 
Beschrijving attributen
De eigenschappen en attributen horende bij klasse CalculationPoint zijn hieronder beschreven.

 • gml:id: unieke identificatiecode waartoe deze emissiebron toebehoord. Moet gelijk zijn aan NEN3610ID:localid.  Een dient te voldoen aan aantal regels. Samengevat: uniek in het document en een valide NCName: start met letter of underscore, en alleen bevattend letters, cijfers, underscores, koppelstreepjes, punten. 
 • identifier: Unieke identificatie van de emissiebron binnen het domein van NEN 3610
  • NEN3610ID: De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.
   • localid: Unieke identificatiecode binnen een registratie. Bij een GML export uit AERIUS wordt localid door AERIUS bepaald. En bestaat dan uit een code van twee letters gevolgd door een ( .) en een cijfer.  De code bestaat dan uit ES (Emission Source) of CP (Calculation Point).
   •  namespace: Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Bij een GML export wordt de namespace door AERIUS bepaald: „NL.IMAER‟
   • versionId: Versie-aanduiding van een object. versionId maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren. Calculator ansich gebruikt versionid niet.
 • GM_Point:  De geometrie van het rekenpunt, van het type GM_Point.
 • representation: Geometrische representatie van het rekenpunt, van het type GM_Surface. In het geval van rekenpunten wordt dit attribuut op dit moment niet gebruikt door Calculator of Connect.
 • result:
  • Result: Deze klasse beschrijft het resultaat voor een bepaalde stof/resultaattype combinatie voor een rekenpunt
   • resulttype: Resultaattype, conform enumeration ResultType. Dus DEPOSITION of CONCENTRATION
   • substance: Resultaatstof, conform enumeration Substance. Dus NH3, NOx, NO2, PM10 of PM25
   • value: Resultaatwaarde. Voor deposities in mol/ha/j en voor concentraties in µg/m³.
 • label: Optioneel label voor het rekenpunt. Geef een specifieke naam op voor het rekenpunt (geen verplichting), zodat uw rekenpunt herkenbaar blijft. 

Voorbeeld GML
Download voorbeeld GML voor CalculationPoint

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
617-2806
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking