IMAER - Metadata

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Elke IMAER GML bevat metadata. In de metadata wordt vastgelegd met welke versies van de software en onderliggende basisgegevens de GML is gegenereerd dan wel is doorgerekend. Tevens kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden. De metadata komen in elke IMAER GML terug. Hiervoor wordt klasse AeriusCalculatorMetaData gebruikt.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.

AeriusCalculatorMetaData
De klasse AeriusCalculatorMetaData bevat metadata over de AERIUS calculator die de GML geproduceerd heeft en over het vastgelegde project. In de Feature Catalogue op GitHub vind je een nadere beschrijving van deze klasse AeriusCalculatorMetaData. In de catalogus zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden.

De volgende metadata wordt vastgelegd:

 • VersionMetadata: welke versie van de software en onderliggende basisgegevens de GML is gegenereerd (indien aangemaakt met Calculator) dan wel doorgerekend is
  • aeriusVersion
  • databaseVersion
 • CalculationMetadata: welke instellingen gebruikt zijn voor berekeningen en de rekenresulaten
  • maximumRange: max. straal waarbinnen gerekend is
  • researchArea: Indicatie of het om een onderzoeksgebied berekening ging
  • resultType: Berekende  types, conform enumeration ResultType (DEPOSITION of CONCENTRATION)
  • substance: Berekende stof, conform enumeration Substance ( NH3, NOX, NO2, PM10, PM25)
  • type: Gebruikte berekingtype, conform CalculationType (PERMIT, NATURE_AREA, RADIUS, CUSTOM_POINTS)
 • ProjectMetadata: metadata over de vastgelegde projecten
  • corporation: Naam van de rechtspersoon die hoort bij het beschreven project.
  • description: Beschrijving van of toelichting bij het beschreven project.
  • name: Naam van het beschreven project.  De maker kan hier ter eigen referentie een projectnaam opgeven.
  • permitCalculationRadiusType: Afstandsgrenswaarde-type voor de Wet natuurbescherming, conform domeinlijst permit_calculation_radius_types (PRIORITY_PROJECT_MAIN_ROADS, PRIORITY_PROJECT_MAIN_SHIPPING_LANES)
  • submitter Vaststaande code van de indiener van het beschreven project, conform domeintabel  IMAER_authorities
  • temporaryPeriod: Duur van het project in jaren (alleen in geval van tijdelijke projecten). Wanneer de bron een tijdelijk karakter heeft, vul dan hier de duur van het project . Als startjaar wordt het jaartal uit year gebruikt
  • year: Rekenjaar. De AERIUS rekenkern maakt gebruik van basisgegevens die jaarlijks worden aangepast. Het rekenjaar  geeft aan van welk jaar de basisgegevens gebruikt zijn bij de berekeningen.
 • SituationMetadata: de vastgelegde situatie
  • name: Naam van de lijst van bronnen van de beschreven situatie. Wordt gebruikt voor naamgeving van varianten. Calculator gebruikt bijv. ‘Situatie 1’ als standaard naam.
  • reference: Referentie van de beschreven situatie. Bij een export vanuit Calculator komt dit terug als AERIUS kenmerk in de GML of PDF. Deze hoeft niet ingevoerd te worden. Bij de export worden evt. opgevoerde waarden in de GML door AERIUS overschreven.

 

LET OP. Voor het gebruik van GML's in AERIUS Register gelden aanvullende eisen tav de metadata.

Voorbeeld GML
Download een voorbeeld GML voor Metadata.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
618-4351
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking