Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 01-07-2015

IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS

In het kort
IMAER is een toepassing van Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610) voor het beleidsveld van stikstofdepositieberekeningen. Het is hiermee één van de bestaande toepassingen van deze norm. In IMAER wordt, zoals ook bij NEN3610, voor het uitwisselingsformaat van bestanden (het technische formaat voor uitwisseling) gerefereerd aan GML 3.2.1 Simple Features Profile 2 (GML-SF2). In deze factsheet worden volgende zaken toegelicht: wat is IMAER; wat is een informatiemodel,  wat is de NEN3610 standaard;  wat is UML;  waarom Open Standaarden;  en waarom en wat is een GML. De beschrijving het Informatiemodel IMAER staat in aparte factsheet.

Wat is IMAER?

 • Staat voor InformatieModel AERius
 • Is een Informatiemodel (semantiek)
 • Is technisch vertaald naar een het uitwisselingsformaat  GML (vorm of syntax waarin geo-informatie op basis van een bepaald informatiemodel wordt uitgewisseld)
 • Voldoet aan overheidsbeleid omtrent Open Standaarden.

Wat is een Informatiemodel?

 • Zet schematisch afspraken over begrippen en definities binnen domein op een rij. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van informatie
 • Vereenvoudigt de uitwisseling van informatie tussen organisaties
 • Nederland kent vele sectorale of domein specifieke informatiemodellen
 • Meesten gebaseerd op het Algemeen Basismodel Geo-Infomataie (NEN3610)
 • IMAER kan in die context gezien worden als het sectormodel voor stikstofdepositieberekeningen.

Wat is het Basismodel Geo-informatie: NEN3610?

 • NEN 3610:2011 is het basismodel voor Geo-Informatie. Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten worden hierin beschreven.
 • NEN 3610:2011 vervult als algemeen geldende norm een paraplufunctie voor bestaande of nog te ontwikkelen informatiemodellen voor specifieke beleidsvelden.
 • Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om beleidsveld-eigen registraties van geo-informatie via de algemene overlappende classificatie van NEN 3610 met andere beleidsvelden uit te wisselen.
 • IMAER is een toepassing van Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610) voor het beleidsveld van stikstofdepositieberekeningen.

De structuur van het Basismodel Geo-informatie

 • Het basismodel Geo-informatie is objectgericht wat inhoudt dat de werkelijkheid is beschreven door individueel te onderscheiden objecten . De informatie kan per object worden opgevraagd. De kenmerken van objecten in de werkelijkheid worden beschreven door middel van attributen. De waarden van deze attributen kunnen worden gespecificeerd door middel van domeinen en enumeraties.
 • Het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011) is te downloaden via de website van geonovum.

Wat is UML?

 • Voor het beschrijven van het informatiemodel wordt gebruik gemaakt van de grafische modelleertaal UML (Unified Modelling Language).
 • UML vindt zijn oorsprong in de objectoriëntatie en is door de Object Management Groep (OMG) ontwikkeld als een standaard voor het beschrijven van objectgeoriënteerde modellen.
 • Het UML klassendiagram is één van de mogelijkheden die UML biedt en wordt gebruikt voor het beschrijven van IMAER.

Waarom Open Standaarden?

 • College en Forum Standaardisatie -
  • Bevorderen van elektronische gegevensuitwisseling  tussen overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers
  • Dus gegevensuitwisseling over organisatiegrenzen heen
 • Kabinet stelt Open Standaard als norm
  • Dragen bij aan interoperabiliteit – verbetering digitale gegevensuitwisseling
  • Keuzevrijheid – Open Standaarden zijn niet software specifiek
 • Leidt tot kwalitatief hoogwaardige en kosten-efficiënte informatie-uitwisseling

Waarom GML?

 • GML is een uitgebreide standaard en biedt oplossingen voor een groot aantal situaties en variaties in het uitwisselen van geo-informatie. Variaties zijn er bijvoorbeeld in geometrietypen, maar ook in complexiteit van datastructuren. GML is daarmee een geschikt uitwisselingsformaat voor AERIUS.
 • Zowel GML als het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011) valt onder de Basisset Geo-standaarden en is door het College Standaardisatie op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst geplaatst. Dit betekent dat alle (semi-)overheidsorganisaties verplicht zijn deze standaarden toe te passen, als zij een ICT-dienst of –product aanschaffen. Alleen bij onoverkomelijke problemen, mag de organisatie ervoor kiezen om deze standaard niet te gebruiken.

Wat is een GML?

 • GML staat voor Geography Markup Language
 • Ontwikkeld door Open Spatial Consortium (OGC)
 • Op XML gebaseerde standaard voor uitwisselen van geo-informatie
 • Standaard voor platform- en vendoronafhankelijk bestandsformaat
 • Uitwisseling van geo-informatie (bestanden) gebeurt middels GML

GML is het uitwisselformaat behorend bij NEN 3610. In Nederland hanteren we als profiel op de GML-standaard het GML Simple Feature Profile level 2.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
581-2278
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking
Versie