IMAER - in het kort

Versie: 
12-12-2019

In het kort
IMAER is gebaseerd op de standaard GML. De gebruiksmogelijkheden zijn enorm. Daarom is de GML ingeperkt tot een specifiek GML profiel voor IMAER. Dit profiel bevat afspraken over het gebruik van NEN3610, geometrische objecten (punten, lijnen, vlakken), coördinatensysteem, precisie en afspraken over het opschrijven van emissiebronnen en emissiedeposities. De belangrijkste IMAER afspraken worden in deze factsheet benoemd.
 
Leeswijzer
Naast deze factheets zijn de volgende beschrijvingen van IMAER beschikbaar:

 • Beschrijving van het volledig uitgewerkte IMAER model (Informatiemodellen, UML, Objectmodel, domeintabellen, *.xsd, etc.. ) in diverse IMAER Modelbeschrijving facstheets.
 • Handreikingen per sector hoe IMAER te gebruiken in de praktijk. Zie gerelateerde factsheets.
 • Beschrijving per sector van de berekening depositiebijdragen bronnen. Diverse methodiek factsheets. 

 

IMAER verzameling 
De IMAER GML  bevat een beschrijving van objecten (dingen met eigenschapen) opgenomen in een verzameling (lijstje). De verzameling is vastgelegd in featureCollectionCalculator.
In de verzameling zitten o.a.:

 • Metadata (vastgelegd in aeriusCalculatorMetaData)
 • Geodata (vastgelegd in featureMembers)
 • Emissiebronnen (… EmissionSource)
 • Depositiepunten (Receptorpoint)

De metadata komen in elke IMAER GML terug. 

IMAER metadata
De volgende metadata wordt vastgelegd:

 • VersionMetadata: welke versie van de software  en onderliggende basisgegevens  de GML is gegenereerd (indien aangemaakt met Calculator) dan wel doorgerekend is
 • CalculationMetadata: welke instellingen gebruikt zijn voor berekeningen en de rekenresulaten ( bijv. max. straal waarbinnen gerekend is, wel of geen onderzoeksgebied)
 • ProjectMetadata: het vastgelegde project ( bijv. rechtspersoon, beschrijving,  naam, indiener, duur van project, rekenjaar of afstandsgrenswaarde type)
 • SituationMetadata: de vastgelegde situatie ( bijv. naam van lijst van bronnen vd beschreven situatie)

 

IMAER Emissiebronnen 
Een emissiebron heeft de volgende eigenschappen:

 • Sector (sectorId)
 • Identificatie (identifier)
 • Label (label)
 • Kenmerken (emissionSourceCharacteristics)
  • Warmte inhoud (heatContent)
  • Uitstoothoogte (emissionHeight)
  • ….
 • Geometry (Point, Linestring, Polygon, ….)
 • Emissie (emission)
  • Stof (substance)
  • Hoeveelheid (value)
 • Sectorspecifieke emissies
  • Stalemissies (farmLodging)
  • Binnenvaart (inlandShipping)
  •  ……

De emissies van een bron kunnen op twee manieren aangeleverd worden. Enerzijds door zelf emissies op te voeren in EmissionSource.  Anderzijds door sectorspecifieke eigenschappen op te geven op basis waarvan Calculator de emissie zal berekenen. Dus bijv. bij stalemissies de klasse FarmLodgingEmissionSource of bij binnenvaart de klasse InlandShippingEmissionSource. Hoe IMAER per sector in de praktijk het best gebruikt kan worden  wordt in afzonderlijke factsheets per sector beschreven.

IMAER depositie resultaten
Het resultaat van de depositie heeft volgende eigenschappen. Een volledige beschrijving is terug te vinden in een aparte facstheet.

 • Identificatie (identifier)
 • Label (label)
 • Geometry (Point (waarden ) en Surface (representatie))
 • Resultaat (result)
  • Stof (Substance)
  • Hoeveelheid (value)
  • Depositie of concentratie (ResultType)

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
619-4089
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking
Versie