Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 12-12-2019

IMAER - in het kort

In het kort
IMAER is gebaseerd op de standaard GML. De gebruiksmogelijkheden zijn enorm. Daarom is de GML ingeperkt tot een specifiek GML profiel voor IMAER. Dit profiel bevat afspraken over het gebruik van NEN3610, geometrische objecten (punten, lijnen, vlakken), coördinatensysteem, precisie en afspraken over het opschrijven van emissiebronnen en emissiedeposities. De belangrijkste IMAER afspraken worden in deze factsheet benoemd.
 
Leeswijzer
Naast deze factheets zijn de volgende beschrijvingen van IMAER beschikbaar:

 • Beschrijving van het volledig uitgewerkte IMAER model (Informatiemodellen, UML, Objectmodel, domeintabellen, *.xsd, etc.. ) Diverse IMAER Modelbeschrijving facstheets.
 • Handreikingen per sector hoe IMAER te gebruiken in de praktijk. Zie gerelateerde factsheets.
 • De IMAER handreiking tabellen. In principe een soort van ‘platgeslagen’  model in tabel vorm. Hierin zijn per klasse  de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden.
 • Beschrijving per sector van de berekening depositiebijdragen bronnen. Diverse methodiek factsheets. 

IMAER verzameling 
De IMAER GML  bevat een beschrijving van objecten (dingen met eigenschapen) opgenomen in een verzameling (lijstje). De verzameling is vastgelegd in featureCollectionCalculator.
In de verzameling zitten o.a.:

 • Metadata (vastgelegd in aeriusCalculatorMetaData)
 • Geodata (vastgelegd in featureMembers)
  • Emissiebronnen (… EmissionSource)
  • Depositiepunten (Receptorpoint)

De metadata komen in elke IMAER GML terug. 

IMAER metadata
In de metadata wordt vastgelegd met welke versies van de software en onderliggende basisgegevens de GML is gegenereerd (indien aangemaakt in Calculator) dan wel is doorgerekend. Tevens kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden.  Volledige beschrijving is terug te vinden in een aparte facstheet.

Eigenschappen software en basisgegevens. 
Deze hoeven niet ingevoerd te worden, en worden door AERIUS toegekend nadat de GML is geïmporteerd. Dit zijn o.a.

 • version: versienummer van de AERIUS Rekenkern
 • Databaseversie (databaseVersion). Versienummer van de AERIUS database

Projectinformatie over de emissiebron. 
Deze metadata kan zelf worden toegevoegd:

 • Jaar (year).  Rekenjaar. Het jaar van de basisgegevens die gebruikt zijn voor berekeningen
 • Versie (version) versienummer van de AERIUS Rekenkern
 • Naam lijst van bronnen (situationName)
 • Naam beschreven project (projectName)
 • Toelichting / beschrijving van project (description)
 • Duur van project (temporaryPeriod)
 • Naam rechtspersoon beschreven project (corporation)
 • Referentie van project (reference)

IMAER Emissiebronnen 
Een emissiebron heeft de volgende eigenschappen:

 • Sector (sectorId)
 • Identificatie (identifier)
 • Label (label)
 • Kenmerken (emissionSourceCharacteristics)
  • Warmte inhoud (heatContent)
  • Uitstoothoogte (emissionHeight)
  • ….
 • Geometry (Point, Linestring, Polygon, ….)
 • Emissie (emission)
  • Stof (substance)
  • Hoeveelheid (value)
 • Sectorspecifieke emissies
  • Stalemissies (farmLodging)
  • Binnenvaart (inlandShipping)
  •  ……

De emissies van een bron kunnen op twee manieren aangeleverd worden. Enerzijds door zelf emissies op te voeren in EmissionSource.  Anderzijds door sectorspecifieke eigenschappen op te geven op basis waarvan Calculator de emissie zal berekenen. Dus bijv. bij stalemissies de klasse FarmLodgingEmissionSource of bij binnenvaart de klasse InlandShippingEmissionSource. Hoe IMAER per sector in de praktijk het best gebruikt kan worden  wordt in afzonderlijke factsheets per sector beschreven.

IMAER depositie resultaten
Het resultaat van de depositie heeft volgende eigenschappen. Een volledige beschrijving is terug te vinden in een aparte facstheet.

 • Identificatie (identifier)
 • Label (label)
 • Geometry (Point (waarden ) en Surface (representatie))
 • Resultaat (result)
  • Stof (Substance)
  • Hoeveelheid (value)
  • Depositie of concentratie (ResultType)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
619-2615
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking
Versie