Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 01-09-2017

Hexagonen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
26-06-2015

Beschrijving gegevensset

[no-lexicon]De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd en maakt het mogelijk om informatie op een eenduidige manier op meerdere schaalniveau's te tonen. Het grid is dekkend met de Natura 2000-gebieden en de beschermde natuurmonumenten exclusief de grote wateren. Een uitzondering wordt gemaakt indien een stikstofgevoelig habitattype is gekarteerd in de grotere wateren. Dan wordt dit toch in het interessegebied meegenomen.

Relevante hexagonen
Bij de hexagonen op zoomlevel 1 maakt AERIUS onderscheid tussen hexagonen die relevant zijn voor een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet (zogenoemde relevante hexagonen) en hexagonen die niet relevant zijn.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een aangewezen soort.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

  • een aangewezen habitattype
  • een onbekend habitattype, of
  • het leefgebied van een aangewezen habitatsoort.

Een habitattype of habitatsoort wordt alleen aangewezen wanneer het desbetreffende habitattype of het leefgebied van de desbetreffende habitatsoort aangemerkt kan worden als stikstofgevoelig. Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer hun KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr.

Hexagonen met ontwikkelingsruimte (OR-relevante hexagonen) 
Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een (mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Dit zijn hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte (OR) in aanmerking komen. Deze set van hexagonen (OR-set) is rekenkundig bepaald met Monitor 2015. Hexagonen waar de totale depositie ook na het realiseren van alle voorziene ontwikkelingsbehoefte nog steeds tenminste 70 mol/ha/jaar onder meest kritische KDW blijft, zijn niet opgenomen in deze OR-set en worden daarom ook niet getoond in Monitor.
Voortouwnemer heeft de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de OR-set: individuele relevante hexagonen waarvoor ecologisch of beleidsmatig kan worden onderbouwd dat ze onterecht zijn opgenomen of ontbreken in de set die met Monitor is bepaald, kunnen handmatig worden verwijderd of toegevoegd. Dit gebeurt in AERIUS Register.
De OR-set waarin deze aanpassingen zijn verwerkt, is de definitieve set met hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte in aanmerking komen.[/no-lexicon]

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is een resultante van een aantal gegevenssets zoals opgenomen in de gerelateerde factsheets. De bronnen van deze gegevenssets is terug te vinden in deze factsheets.

Beschrijving proces

  • InventarisatieZie gerelateerde factsheets.
  • HarmonisatieZie gerelateerde factsheets.
  • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt de invoer en de resultaten gevalideerd.
  • TransformatieOp basis van de gegevenssets worden de hexagonen automatisch gegenereerd bij het opbouwen van de database.

Velden databasetabel

hexagons

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4.PRIKEYn.v.t.
zoom_levelint4.BTREEn.v.t.Schaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
310-1510
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie