Emissieberekening wegverkeer - standaard

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Een weg wordt in AERIUS als lijnbron ingevoerd. AERIUS verdeelt deze lijnbron in wegsegmenten en berekent per wegsegment de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in het gekozen rekenjaar. Bij deze berekening gaat AERIUS uit van de wegkenmerken die door de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de intensiteiten en de maximumsnelheid, en gegevens in de AERIUS database, zoals emissiefactoren.

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies?
AERIUS berekent de totale emissie per puntbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=\left(\begin{array}{l}\left(\left(1-F_{l,s}\right)*E_{l,d}+F_{l,s}*E_{l,s}\right)*N_l
\\
+\left(\left(1-F_{m,s}\right)*E_{m,d}+F_{m,s}*E_{m,s}\right)*N_m
\\
+\left(\left(1-F_{z,s}\right)*E_{z,d}+F_{z,s}*E_{z,s}\right)*N_z
\\
+\left(\left(1-F_{b,s}\right)*E_{b,d}+F_{b,s}*E_{b,s}\right)*N_b\end{array}\right)*\frac{C*L}{1000*1000}
\]

Met :

Epb,j   Emissie per wegsegment (kg/jaar)
 Lengte van het wegsegment waarop de puntbron betrekking heeft (meters)
N  Aantal personenvoertuigen per tijdseenheid
Nm   Aantal middelzware vrachtvoertuigen per tijdseenheid
N  Aantal zware vrachtvoertuigen per tijdseenheid
Nb   Aantal autobussen per tijdseenheid
 Omrekeningsfactor van de opgegeven tijdseenheid naar de emissie per jaar
El,d   Emissiefactor voor licht verkeer, doorstromend (g/km)
Em,d   Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Ez,d   Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Eb,d   Emissiefactor voor bussen, doorstromend (g/km)
El,s   Emissiefactor voor licht verkeer, stagnerend (g/km)
Em,s   Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Ez,s   Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Eb,s   Emissiefactor voor bussen, stagnerend (g/km)
Fl,s   Fractie stagnerend personenverkeer [-]
Fm,s   Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer [-]
Fz,s    Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer [-]
Fb,s   Fractie stagnerend bussen [-]

Het aantal voertuigen kan per uur, per etmaal, per maand of per jaar worden opgegeven. De waarde voor C is dan respectievelijk 8760, 365, 12 of 1. Bij intensiteit  etmaal wordt  het weekdaggemiddelde opgegeven

De gebruiker voert in Calculator de volgende wegkenmerken in:

 • het wegtype (snelweg, buitenweg of weg binnen de bebouwde kom)
 • de maximumsnelheid (bij het wegtype snelweg)
  • Bij het wegtype snelweg kan uit 4 maximumsnelheden worden gekozen : 80, 100, 120 en 130 km/uur. De emissiefactoren zijn afhankelijk van de gekozen maximumsnelheid. Bij de maximumsnelheden 80 en 100 km/uur kan eveneens worden aangegeven of er sprake is van strikte handhaving.
  • Bij het wegtype buitenweg is één emissiefactor beschikbaar gesteld; die voor het type buitenweg, welke wordt toekend. In de GML file wordt 80 km/uur als maximum snelheid toegekend. Ook wanneer de gebruiker in de GML file een andere maximum snelheid opgeeft, wordt met dezelfde emissiefactor gerekend.
   Derhalve is in AERIUS aan beide maximum snelheden de emissiefactor voor het snelheidstype buitenweg toegekend.
  • Bij wegtype binnenstedelijk wordt de emissiefactor voor doorstromend stadsverkeer toegekend.
 • het aantal voertuigen per tijdseenheid per standaard voertuigcategorie (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer en bussen)
 • de mate van congestie (percentage voertuigen in de file)
  • Voor het wegtype buitenweg is geen emissiefactor vastgesteld voor verkeer dat te maken heeft met congestie. Wanneer bij dit wegtype congestie wordt opgegeven, dan heeft dit geen invloed op de berekende emissie (ook het stagnerende verkeer wordt doorgerekend op basis van de emissiefactor voor doorstromend verkeer op een buitenweg).
  • Voor de snelwegen en de binnenstedelijke wegen wordt, als congestie wordt opgegeven, rekening gehouden met de hogere emissiefactoren voor voertuigen die te maken hebben met congestie.

 

In de AERIUS database zijn per voertuigcategorie opgenomen: de emissiefactoren voor stikstofoxiden (NOX en NO2) en ammoniak (NH3), onderverdeeld naar wegtype, maximumsnelheid (alleen voor snelwegen), wel of geen congestie (met uitzondering van de buitenweg) en het rekenjaar.

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
274-4401
Voor
 • Calculator
 • Scenario
 • Connect
Type
Methodiek
Versie