Emissieberekening wegverkeer - euroklassen

Versie: 
17-03-2017

In het kort
Voor een weg die als lijnbron is ingevoerd, biedt AERIUS de mogelijkheid om een eigen wagenpark samen te stellen. Daarmee kan AERIUS bijvoorbeeld de effecten van het gebruik van schonere vrachtauto’s berekenen.

De gebruiker geeft per combinatie van voertuigcategorie en normstellingcategorie (Euroklasse) het aantal voertuigen aan. Ook het wegtype is relevant.
Op basis van generieke emissiefactoren voor stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) die corresponderen met de voertuigcategorie, de Euroklasse en het wegtype berekent AERIUS de totale emissies van NOX en NH3.

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies?
De rekenkern van AERIUS kan een lijnbron alleen doorrekenen wanneer deze bron is gedefinieerd als een verzameling puntbronnen. AERIUS zet de lijnbron daarom om naar puntbronnen die elk een deel van de emissie representeren.
AERIUS berekent de totale emissies NOX en NH3 per puntbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=\sum_{com}N_{com}*E_{com}*L*\frac{365}{1000*1000}
\]

met

Epb,j = Emissie eigen wagenpark per puntbron (kg/jaar)
L = Lengte van het wegsegment waarop de puntbron betrekking heeft (m)
Ncom = Aantal voertuigen per combinatie van voertuigcategorie en euroklasse per etmaal (weekdaggemiddelde)
Ecom = Emissiefactor voor aangegeven wegtype en combinate van voertuicategorie en euroklasse (gram/voertuigkilometer)

De gebruiker voert de volgende wegkenmerken in:

  • het aantal voertuigen per etmaal per combnatie van voertuigcateorie en euroklasse
  • het wegtype (weg binnen bebouwde kom, buitenweg of snelweg)

De AERIUS database bevat gegevens over de emissiefactoren NOX en NH3 per wegtype, voertuigcategorie en euroklasse.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
278-3324
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Methodiek
Versie
  • 17-03-2017