Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Emissieberekening stallen

In het kort
Calculator berekent de emissie van ammoniak (NH3) van een stal op basis van het aantal dierplaatsen per stalsysteem dat door de gebruiker is ingevoerd.
Wanneer een gebruiker een additionele techniek, emissiereducerende techniek of voer- en managementmaatregel toevoegt, wordt het effect hiervan meegenomen in de emissieberekening.

Hoe berekent Calculator de stalemissies?
De berekende stalemissies in Calculator zijn afhankelijk van de ingevoerde stalkenmerken. Calculator maakt daarbij onderscheid tussen:

  • het huisvestingssysteem
  • additionele technieken
  • emissiereducerende technieken
  • voer- en managementmaatregelen.

Calculator berekent de totale emissie (NH3) per stal met onderstaande formule:

met:
etot = totale emissie stal (kg/jaar)
asys = aantal dieren in het huisvestingssysteem
efsys = emissiefactor huisvestingssysteem (kg/dierplaats/jaar)
aadd = aantal dieren bij additionele techniek
efadd = emissiefactor additionele techniek (kg/dierplaats/jaar)
rfred = reductiefactor emissiereducerende techniek
rfmtot = reductiefactor voer- en managementmaatregelen

Voor de emissiefactor huisvestingssysteem (efsys) wordt uitgegaan van de emissiefactoren zoals gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) en beschreven in de factsheet stalsystemen-emissiefactoren.

Bepalen reductiefactor (rfmtot) bij meer dan één voer- en managementmaatregel
Indien in een huisvestingssysteem meer dan één voer- of managementmaatregel, zoals opgenomen in bijlage 2 van de RAV, wordt toegepast, bepaalt Calculator de reductiefactor rfmtot met de volgende formule:

met:
rfmtot = reductiefactor alle maatregelen gecombineerd (afronden op 5%)
rfvmaat = reductiefactor vloer van een maatregel
rfkmaat = reductiefactor mestkelder van een maatregel
avdier = aandeel ammoniakemissie afkomstig van vloer bij een diercategorie
akdier = aandeel ammoniakemissie afkomstig van kelder bij een diercategorie

De bovenstaande formule volgt uit de bepalingen in bijlage 3 van de RAV. De waarden zijn gepubliceerd in de RAV en beschreven in de factsheets stalsystemen-reductiepercentages maatregelen en stalsystemen-aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder.

Bepalen emissiefactor huisvestingssysteem (efsysbij combinatie van een emissiearm huisvestingssysteem en een luchtwassysteem
Bij stalsystemen kan binnen een diercategorie onderscheid worden gemaakt tussen een traditioneel huisvestingssysteem en één of meer emissiearme huisvestingssystemen. Voor enkele combinaties van emissiearme stalsystemen en emissiereducerende maatregelen geldt een afwijkende emissieberekening. Het gaat om combinaties van:

  • een emissiearm huisvestingssysteem, niet zijnde een luchtwassysteem, met een reductiepercentage van meer dan 70% ten opzichte van het traditionele huisvestingssysteem van de desbetreffende diercategorie, en
  • een luchtwassysteem.

Voor bovenstaande combinaties geldt dat de emissiefactor van het stalsysteem (efsyswordt begrensd op 30% van de emissiefactor van het traditionele huisvestingssysteem (ef0). In Calculator is deze voorwaarde geïmplementeerd door toepassing van de onderstaande formule in situaties waarbij een luchtwassysteem wordt gecombineerd met een emissiearm huisvestingssysteem.

De bovenstaande formule volgt uit de bepalingen in eindnoot 3 in bijlage 1 van de RAV.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
276-3277
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie