Berekeningen langs SRM1 wegen

Versie: 
31-10-2019

In het kort
AERIUS berekent de bijdrage van het wegverkeer op basis van een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. SRM2 is bedoeld voor het bepalen van de concentratiebijdrage in een open terrein, gewoonlijk buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat er in de omgeving van de weg niet of nauwelijks obstakels zijn die van invloed zijn op de verspreiding van de emissies.

Hoe rekent AERIUS in bebouwd gebied ?
Snelwegen door bebouwd gebied vallen meestal binnen het toepassingsbereik van SRM2. Het gros van de wegen binnen bebouwd gebied ligt in de bebouwde kom en valt vanuit het domein luchtkwaliteit binnen het toepassingsbereik Standaardrekenmethode 1 (SRM1).  Wanneer in AERIUS gekozen wordt voor een weg binnen de bebouwde kom, wordt de emissie van het verkeer op deze weg berekend op basis van emissiefactoren die zijn vastgesteld voor wegen die binnen de het toepassingsbereik van SRM1 vallen. De verspreiding van deze emissie naar de omgeving wordt wel op basis van een implementatie van SRM2 berekend.

SRM2 meestal een veilige benadering in bebouwd gebied
Voor wegen in de stad ligt het dichtstbijzijnde natuurgebied in het algemeen op grotere afstand. De verspreiding conform SRM1 is niet geschikt voor dergelijke situaties, want deze rekent alleen op korte afstand van de weg. De SRM2-methode houdt geen rekening met het effect van de bebouwing direct langs de weg. Daardoor is SRM2 minder nauwkeurig voor rekenen dichtbij deze weg. Op grotere afstanden neemt kwaliteit van de benadering met SRM2 toe en leidt tot (kleine) overschattingen waardoor de huidige implementatie voor grotere afstanden tot de bron als worst case kan worden beschouwd. Dit vormt voor grotere afstanden tot de betreffende weg een veilige benadering die recht doet aan het domein stikstofdepositie. Alleen in de situaties waar het natuurgebied dichtbij de betreffende bron ligt  is SRM-2 geen veilige benadering.  Voor dergelijke specifieke situaties moet contact opgenomen worden met het bevoegd gezag.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
737-4081
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie
  • 31-10-2019