Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten

Tijdelijke projecten zijn projecten waarvoor toestemming wordt verleend voor een duur van ten hoogste vijf kalenderjaren. In de Regeling PAS is vastgelegd dat de ontwikkelingsruimte die het bevoegd gezag toedeelt in een toestemmingsbesluit voor een tijdelijk project (of tijdelijke handeling) gelijk is aan de totale stikstofdepositie die dat project of die handeling gedurende de volledige looptijd veroorzaakt, gedeeld door 6.

Bij een tijdelijk project kan de gebruiker in Calculator het startjaar en de duur van het project (in jaren) aangeven. Calculator berekent vervolgens de gemiddelde jaarlijkse depositiebijdrage van het tijdelijk project over de looptijd van het eerste tijdvak van de PAS (2015-2021). Daarbij wordt de volgende formule toegepast:

\[
D_{gemiddeld}=\frac{D_{tijdelijk}*N_{project}}{6}
\]

met
Dgemiddeld    =   gemiddelde depositiebijdrage over eerste PAS-tijdvak (mol/ha/jr)
Dtijdelijk       =   depositiebijdrage tijdelijke project (mol/ha/jr)
Nproject        =   duur van het project (jaren)

Factsheet

Factsheet
569-2896
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie