Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer

In het kort
Calculator berekent de concentratiebijdrage van het wegverkeer met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Een gebruiker voert hiertoe gegevens in over de kenmerken van het verkeer en de weg, zoals de verkeersintensiteiten, de samenstelling van het verkeer, de maximum snelheid en de weglocatie. Bij de berekening van de emissies en concentratiebijdrage maakt SRM2 ook gebruik van generieke gegevens zoals emissiefactoren wegverkeer, meteorologische condities en terreinruwheid.

Calculator berekent de depositiebijdrage door de berekende concentratiebijdragen te corrigeren voor brondepletie en te vermenigvuldigen met de effectieve droge depositiesnelheid. De waarden voor de depletie en depositiesnelheid zijn afgeleid met het rekenmodel OPS van het RIVM.

Hoe berekent Calculator de depositiebijdrage van wegverkeer?
Calculator berekent de emissies NOX, NO2 en NH3 van wegverkeer per wegsegment (lijnbron) op basis van gegevens over de kenmerken van het wegverkeer per wegsegment (wegtype, intensiteiten per voertuigcategorie, mate van congestie, maximum snelheid).
De methode van emissieberekening is afhankelijk van de typering van het wagenpark die de gebruiker kiest:

De berekende emissies vormen de invoer voor de berekening van de concentratiebijdrage NO2. Wanneer een wegsegment handmatig wordt ingevoerd in de Calculator, wordt geen rekening gehouden met een eventuele verhoogde of verdiepte wegligging, of met eventuele afschermende constructies.
Indien een gebruiker ervoor kiest om bronkenmerken wegverkeer te importeren als bestand, kunnen eigen waarden worden meegegeven voor de hoogte- of diepteligging van de weg en de kenmerken van afschermende constructies.  

Calculator berekent vervolgens de concentratiebijdragen NO2 en NH3 van het wegverkeer op de rekenpunten. Daarbij gaat Calculator uit van een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Invoer voor de berekeningen met SRM2 zijn enerzijds de kenmerken van de emissiebronnen en anderzijds generieke gegevens over de meteorologische condities, grootschalige concentraties en de terreinruwheid. De gebruikte generieke gegevens zijn gepubliceerd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (publicatie). Om de gepubliceerde gegevens geschikt te maken voor invoer in SRM2, vindt een voorbewerking plaats met de methode preSRM.

Bij de berekening van de concentraties is rekening gehouden met de neerslag (depletie) van een deel van de ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOX) in het gebied tussen de bron en het rekenpunt. Dit gebeurt aan de hand van correctiefactoren die met name afhankelijk zijn van:

  • de afstand tussen de bron en het rekenpunt
  • de ruwheid ter hoogte van het rekenpunt.

Deze correctiefactoren zijn afgeleid van gegevens over de depletie NOX en NH3 die zijn aangeleverd door RIVM en zijn bepaald met OPS.

Om te komen tot waarden voor de stikstofdepositie vermenigvuldigt Calculator de voor depletie gecorrigeerde concentraties NO2 en NH3 met de zogenoemde effectieve depositiesnelheden voor deze stoffen die zijn bepaald met OPS.

Een gedetailleerde modelbeschrijving is te vinden in de notitie SRM2 implementatie in AERIUS Calculator - modelbeschrijving.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
472-3315
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Methodiek
Versie