Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer

Versie: 
07-12-2021

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een concentratieberekening volgens Standaardrekenmethode 2 (SRM2). In de concentratieberekening wordt gebruik gemaakt van de emissie, de omgevingskenmerken, de meteorologische condities en de terreinruwheid van de weg. De depositiebijdrage wordt berekend tot 5km afstand van de weg. Dit gebeurt door de concentratiebijdragen te vermenigvuldigen met de effectieve droge depositiesnelheid (zie ook) en te corrigeren voor brondepletie. De brondepletie brengt de vermindering van de concentratie ten gevolge van de depositie in rekening. Zowel de effectieve droge depositiesnelheid als de brondepletie zijn bepaald met het OPS model. 

Hoe berekent Calculator de depositiebijdrage van wegverkeer?

AERIUS berekent de emissies NOX, NO2 en NH3 van wegverkeer per wegsegment. De berekening gebeurt op basis van gegevens over de kenmerken van het wegverkeer per wegsegment (wegtype, intensiteiten per voertuigcategorie, mate van congestie en maximum snelheid). De manier waarop de emissie van het wegverkeer wordt berekend is afhankelijk van de keuze uit onderstaande twee opties:
•    standaard, op basis van de SRM-emissiefactoren (emissieberekening wegverkeer – standaard)
•    eigen specificatie, op basis van zelf opgegeven emissiefactoren (emissieberekening wegverkeer – eigen specificatie).

De berekende emissies vormen de invoer voor de berekening van de concentratiebijdrage NO2. Wanneer een wegsegment handmatig wordt ingevoerd in AERIUS Calculator, wordt geen rekening gehouden met een eventuele verhoogde of verdiepte wegligging, of met eventuele afschermende constructies, zoals geluidsschermen.
Om hier toch rekening te houden of met verhoogde of verdiepte wegligging kan de gebruiker de benodigde gegevens invullen in het GML-bestand. De factsheet IMAER - Sector Verkeer en Vervoer bevat een toelichting hierover. 

AERIUS berekent vervolgens de concentratiebijdragen NO2 en NH3 van het wegverkeer op de gekozen rekenpunten. Naast de emissie en de weg- en omgevingskenmerken wordt in de concentratieberekening gebruik gemaakt van de meteorologische condities, grootschalige achtergrondconcentratie van ozon en terreinruwheid. AERIUS maakt gebruik van deze gegevens zoals opgenomen in de preSRM preprocessor, versie 2.103. 

De brondepletie tussen de bron en het rekenpunt wordt voor ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOX) door een correctiefactor in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van :

  • de afstand tussen de bron en het rekenpunt
  • de ruwheid ter hoogte van het rekenpunt.
  • de achtergrond concentratie van NH3 (in het geval van de NH3 correctiefactor)
     

Om te komen tot waarden voor de stikstofdepositie vermenigvuldigt AERIUS de voor depletie gecorrigeerde concentraties NO2 en NH3 met de zogenoemde effectieve depositiesnelheden (zie ook). 

Schematisch kan de berekening als volgt weergegeven worden:

Een gedetailleerde modelbeschrijving is te vinden in de notitie  srm2 implementatie in aerius calculator

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
472-4387
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie