Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen

In het kort
Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS kan voor deze plannen de depositiebijdrage indicatief berekenen op basis van een indicator voor de omvang van het plan, zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van plannen?
Calculator berekent de emissies stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) op basis van de waarden voor de omvang van het plan die de gebruiker invoert (emissieberekening ruimtelijke plannen). De methode van emissieberekening is afhankelijk van de bronsector waarbinnen het plan valt. Calculator onderscheidt de volgende typeringen:

  • woningen (nieuwbouw)
  • kantoren en winkels
  • glastuinbouw
  • elektriciteitscentrale
  • industrie
  • afvalverwerking
  • voedings- en genotmiddelen.

De sectoren waarbinnen het plan valt bepaalt ook de waarden voor de overige bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) waarvan Calculator uitgaat bij de depositieberekening. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sectoren die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). Deze waarden zijn niet aanpasbaar door de gebruiker.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van ruimtelijke plannen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron op puntbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
475-2138
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie