Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen

In het kort
Binnen de sector Mobiele werktuigen maakt AERIUS onderscheid tussen de broncategorieën landbouw, bouw en industrie, delfstoffenwinning en consumenten mobiele werktuigen. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels als defaultwaarden in AERIUS zijn opgenomen.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van mobiele werktuigen?
Calculator berekent de emissies stikstofoxiden (NOX) op basis van kenmerken van de werktuigen die de gebruiker invoert (emissieberekening mobiele werktuigen). De methode van emissieberekening en de toegepaste overige bronkenmerken zijn afhankelijk van de gekozen typering van de werktuigen:

  • stageklasse
  • eigen typering.

Wanneer de gebruiker kiest voor een typering op basis van stageklasse, hanteert Calculator vaste defaultwaarden voor de hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken) en zijn niet aanpasbaar door de gebruiker.

Wanneer de gebruiker kiest voor een eigen typering, voert de gebruiker zelf waarden in voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud. In Calculator zijn voor de bronkenmerken aanpasbare defaultwaarden opgenomen die overeenkomen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten. Voor de etmaalvariatie is wel een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van mobiele werktuigen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. Het OPS model rekent niet met lijnbronnen, alleen aan puntbronnen en oppervlaktebronnen. Een in AERIUS ingevoerde lijnbron wordt daarom door AERIUS omgezet in een reeks puntbronnen en dan ingevoerd in OPS. Wanneer een oppervlaktebron in AERIUS wordt ingevoerd, dan wordt deze door AERIUS opgedeeld in kleinere deel-oppervlaktebronnen, welke vervolgens worden doorgegeven aan OPS.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
471-4430
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie