Bepalen relevante hexagonen

Versie: 
20-01-2022

Let op:  Deze factsheet is voor AERIUS Calculator2021 opgenomen als onderdeel van het nieuwe handboek. Bijlage 1 van het handboek geeft aan hoe deze factsheet is verwerkt in het nieuwe document. Voor Monitor is deze factsheet nog wel beschikbaar.

Bepalen relevante hexagonen

AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage op alle relevante hexagonen, als de rekeninstelling ‘Wnb berekening’ wordt gekozen. ‘Relevante hexagonen’ zijn hexagonen in Natura 2000-gebieden die in het kader van de Wet Natuurbescherming relevant zijn bevonden voor de beoordeling van het onderdeel stikstofdepositie. 

Binnen de set ‘relevante hexagonen’ bestaat de subset ‘Wnb-registratieset’: het deel van de relevante hexagonen dat relevant is voor stikstofregistratie in het kader van toestemmingsverlening. Het gaat om die relevante hexagonen waar sprake is van een (naderende) overbelasting van de meest strenge Kritische DepositieWaarde (KDW).  

Wanneer is een hexagoon ‘relevant’? 

Bij Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een soort met een doelstelling. 

Bij Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met: 

  • een stikstofgevoelig habitattype met een relevante doelstelling 

  • een onbekend stikstofgevoelig habitattype, of 

  • het stikstofgevoelige leefgebied van een habitatsoort met een relevante doelstelling. 

Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer de KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr. Voor de relevantie is de status van een Natura 2000-gebied en de status van doelstelling van belang. Hiervoor geldt het volgende: 

  • er is sprake van een in ontwerp aangewezen gebied én op deze locatie geldt een ontwerp doelstelling voor het habitattype, de habitatsoort of vogelsoort, of; 

  • er is sprake van een definitief aangewezen gebied én op deze locatie geldt een definitieve doelstelling. 

Wanneer is er sprake van een (bijna) overbelast relevant hexagoon? 

De (naderende) overbelasting van een hexagoon wordt bepaald door de ‘Kritische Depositie Waarde’ (KDW) van de stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden op een hexagoon, te vergelijken met de achtergronddepositie op hetzelfde hexagoon. De achtergronddepositie voor alle hexagonen is in AERIUS Calculator in te zien met de Infomarker. De KDW is gedefinieerd als de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de stikstofdepositie. Als meerdere habitattypen in een hexagoon voorkomen, wordt de laagste voorkomende KDW voor dit hexagoon gebruikt, omdat deze maatgevend is.  

In geval de achtergronddepositie de grens van de KDW overschrijdt, noemen we dit hexagoon overbelast. De stikstofdepositie is dan hoger dan de meest kritische KDW. Bij de keuze welke hexagonen relevant zijn voor stikstofregistratie in het kader van toestemmingsverlening, wordt een veiligheidsmarge van 70 mol/ha/jaar aangehouden. Dat betekent dat bij de stikstofregistratie in Register ook hexagonen worden meegenomen waar de KDW nog niet overschreden is, maar de achtergronddepositie minder dan 70 mol/ha/jaar onder de KDW ligt. De hexagonen in de stikstofregistratie set worden daarom ook wel de ‘(bijna) overbelaste hexagonen’ genoemd. 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
651-4652
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie