Bepalen relevante hexagonen

Versie: 
16-09-2019

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdrage per hexagoon. Dit gebeurt alleen voor hexagonen die relevant zijn voor een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet.

Wanneer is een hexagoon relevant?
Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een aangewezen soort.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

Afbeelding bij factsheet bepaling relevante hexagonen

Een aangewezen habitattype of habitatsoort wordt alleen meegenomen wanneer het desbetreffende habitattype of het leefgebied van de desbetreffende habitatsoort aangemerkt kan worden als stikstofgevoelig. Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer hun KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
651-3976
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 16-09-2019