Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 01-09-2017

Bepalen relevante hexagonen

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdrage op het niveau van hexagonen. Binnen de gegevensset hexagonen wordt apart onderscheid gemaakt naar:

  • relevante hexagonen
  • OR-relevante hexagonen.

De relevante hexagonen zijn hexagonen die relevant zijn voor een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet. De OR-relevante hexagonen zijn hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte (OR) in aanmerking komen

Hoe zijn de relevante hexagonen bepaald?
AERIUS maakt onderscheid tussen hexagonen die relevant zijn voor een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet (zogenoemde relevante hexagonen) en hexagonen die niet relevant zijn.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een aangewezen soort.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

Afbeelding bij factsheet bepaling relevante hexagonen

Een aangewezen habitattype of habitatsoort wordt alleen meegenomen wanneer het desbetreffende habitattype of het leefgebied van de desbetreffende habitatsoort aangemerkt kan worden als stikstofgevoelig. Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer hun KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr.

De aangewezen habitattypen in AERIUS omvatten zowel zoekgebieden voor stikstofgevoelige habitattypen als gekarteerde habitattypen (zie tabel met brongegevens in factsheet habitattypen).

Hoe zijn de OR-relevante hexagonen bepaald?
Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een (mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Dit zijn hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte (OR) in aanmerking komen. Deze set van hexagonen (OR-set) is rekenkundig bepaald met Monitor 2015. Hexagonen waar de totale depositie ook na het realiseren van alle voorziene ontwikkelingsbehoefte nog steeds tenminste 70 mol/ha/jaar onder meest kritische KDW blijft, zijn niet opgenomen in deze OR-set en worden daarom ook niet getoond in Monitor.
Voortouwnemer heeft de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de OR-set: individuele relevante hexagonen waarvoor ecologisch of beleidsmatig kan worden onderbouwd dat ze onterecht zijn opgenomen of ontbreken in de set die met Monitor is bepaald, kunnen handmatig worden verwijderd of toegevoegd. Dit gebeurt in AERIUS Register.
De OR-set waarin deze aanpassingen zijn verwerkt, is de definitieve set met hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte in aanmerking komen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
651-2930
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie