Bepalen relevante hexagonen

Versie: 
15-10-2020

In het kort
AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage op de relevante hexagonen, als de rekeninstelling 'Bereken natuurgebieden' wordt gebruikt. In dat geval wordt alleen gerekend op hexagonen die relevant zijn voor de beoordeling van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer is een hexagoon relevant?

Bij Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een soort met een doelstelling. 

Bij Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

 • een stikstofgevoelig habitattype met een relevante doelstelling
 • een onbekend stikstofgevoelig habitattype, of
 • het stikstofgevoelige leefgebied van een habitatsoort met een relevante doelstelling.

 

Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer de KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr.

Voor de relevantie is de status van een Natura 2000-gebied en de status van doelstelling van belang. Hiervoor geldt het volgende:

 • er is sprake van een in ontwerp aangewezen gebied én op deze locatie geldt een ontwerp doelstelling voor het habitattype, de habitatsoort of vogelsoort, of;
 • er is sprake van een definitief aangewezen gebied én op deze locatie geldt een definitieve doelstelling.

 

Daarnaast zijn op de volgende locaties ook nog hexagonen als relevant aangemerkt:

 • Habitattype H2130 subtype A in het gebied Grevelingen, en; 
 • Alle stikstofgevoelige habitattypen in het gebied Maas bij Eijsden.

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
651-4407
Voor
 • Calculator
 • Scenario
 • Connect
 • Monitor
Type
Methodiek
Versie