Bepalen relevante hexagonen

Versie: 
01-09-2017
Welke hexagonen relevant zijn voor doorrekening in het kader van het PAS is beleidsmatig vastgesteld, zie Algemene beleidsuitgangspunten.

Bij Natura 2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een aangewezen soort.

Bij Natura 2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

 

Afbeelding bij factsheet bepaling relevante hexagonen

Een aangewezen habitattype of habitatsoort wordt alleen meegenomen wanneer het desbetreffende habitattype of het leefgebied van de desbetreffende habitatsoort aangemerkt kan worden als stikstofgevoelig. Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer hun KDW lager is dan 2.400 mol/ha/jr.

De aangewezen habitattypen in AERIUS omvatten zowel zoekgebieden voor stikstofgevoelige habitattypen als gekarteerde habitattypen (zie tabel met brongegevens in factsheet habitattypen).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
651-3851
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie