Bepalen percentage omgevingswaarde stikstofbelasting

Versie: 
13-07-2021

In het kort

AERIUS Monitor laat voor de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden (habitats) in de Nederlandse Natura 2000-gebieden de stikstofbelasting zien. Deze belasting is ingedeeld in klassen. De omgevingswaarde geeft aan welk percentage van de totale oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats belast wordt met een stikstofdepositie die lager is dan de kritische depositiewaarde (KDW). 

 

Methode bepalen percentage omgevingswaarde

De omgevingswaarde wordt uitgedrukt in een percentage. AERIUS Monitor berekent dit percentage door de beschikbare natuurgegevens (hoe stikstofgevoelig is een habitattype en waar ligt het) te combineren met de depositiegegevens op alle relevante hexagonen

Binnen ieder relevant hexagoon wordt van ieder habitat de gekarteerde oppervlakte berekend. Vervolgens wordt per hexagoon voor ieder habitat bepaald of de KDW wordt overschreden. De omgevingswaarde is het deel van de totale gekarteerde oppervlakte waarop de KDW niet wordt overschreden. In de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de depositiegegevens waarin de hexagonen een oppervlakte van 1 hectare hebben. 

De berekening wordt in AERIUS Monitor uitgevoerd per Natura 2000-gebied en voor alle Natura 2000-gebieden samen. Volgens de Wet natuurbescherming geldt de omgevingswaarde (de resultaatsverplichting) alleen voor alle gebieden samen. 

 

Rekenvoorbeeld

omgevingswaarde stikstofbelasting

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
750-4527
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 13-07-2021