Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte stallen

In het kort
AERIUS Monitor berekent de depositiebijdrage van stallen op Natura 2000 gebieden voor de huidige en toekomstige situatie (voor verschillende scenario’s). Daarbij gaat Monitor uit van de emissies van stallen die zijn berekend in de AERIUS database.
Op basis van de berekende depositiebijdrage bepaalt Monitor de groeibehoefte. Deze groeibehoefte is opgenomen in de depositieruimte en totale depositie.

Hoe is de depositiebijdrage van stallen bepaald?
De depositiebijdrage van stallen is berekend voor de huidige situatie en de toekomstjaren 2020 en 2030. Voor de toekomstjaren onderscheidt Monitor drie scenario’s:

  • autonome ontwikkeling (vaststaand en voorgenomen beleid zonder PAS)
  • generiek Rijksbeleid PAS
  • generiek Rijksbeleid PAS plus provinciaal beleid in Limburg en Noord-Brabant.

De verspreidings- en depositieberekeningen voor deze jaren en scenario’s zijn uitgevoerd met het OPS model. Voor de emissies is uitgegaan van de emissies voor stallen zoals berekend in de AERIUS database (Bepalen emissies stallen). Voor de overige bronkenmerken die relevant zijn voor een OPS berekening (uitstoothoogte, spreiding, diameter, warmte-output en etmaalvariatie) is uitgegaan van de bronkenmerken die RIVM voor deze broncategorie toepast in de OPS berekeningen ten behoeve van de GCN/GDN kaarten.

Op de berekende depositiebijdragen voor het scenario zonder PAS (de autonome ontwikkeling) is vervolgens een zogenoemde ‘stagnatiecorrectie’ uitgevoerd. Deze correctie is toegepast om rekening te houden met de beleidsaanname dat zonder PAS de groei bij stallen stagneert door de huidige Nb-vergunningverlening.

Hoe is de groeibehoefte van stallen bepaald?
Voor het scenario met PAS (generiek Rijksbeleid en provinciaal beleid Noord-Brabant en Limburg) zijn voor 2020 en 2030 alternatieve scenario’s doorgerekend waarin voor alle stallen de dieraantallen uit 2014 zijn gebruikt. De depositiebijdrage die hieruit volgt is afgetrokken van de berekende sectorbijdrage in de toekomst met wel (netto) groei in dieraantallen. Het resultaat is de netto groeibehoefte van stallen uitgedrukt in depositie. Met deze groeibehoefte is rekening gehouden in de totale depositie en daarom is deze behoefte ook opgenomen in de depositieruimte.

Aanvullend is berekend welk deel van de totale berekende depositie naar verwachting gaat ‘schuiven’ van eigenaar omdat er bedrijven stoppen en de bedrijfsmiddelen/dierrechten overgenomen worden door andere bedrijven. Deze ‘stoppersdepositie’ heeft geen effect op de totale berekende depositie (de depositie was er immers al), maar is wel relevant voor de berekening van depositieruimte. De bedrijven die de dierrechten van de stoppers overnemen hebben namelijk ontwikkelingsruimte nodig, ook al gaat het om reeds bestaande depositie. Daarom is in Monitor berekend wat naar verwachting de benodigde ontwikkelingsruimte vanwege ‘stoppers’ is. Deze ‘stoppersbehoefte’ is toegevoegd aan de ontwikkelingsbehoefte van de landbouw en daarmee ook aan de depositieruimte.

Opgemerkt wordt dat bovenstaande groeibehoefte de groei is zoals opgenomen in de totale depositie en depositieruimte. De uiteindelijke totale ontwikkelingsbehoefte van stallen zoals Monitor die berekent kan hier (lokaal) van afwijken, door de aanlevering van Prioritaire Projecten voor stallen. Zie ook factsheet Ontwikkelingsbehoefte.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
392-1830
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie