Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte OWN

Versie: 
07-11-2016

In het kort
Voor het Onderliggend wegennet (OWN) is de depositiebijdrage en de groeibehoefte die is opgenomen in de depositieruimte opgebouwd uit twee delen:

  • Niet-verfijnde depositiebijdrage en groeibehoefte op basis van de emissiegegevens uit het project Emissieregistratie en het PBL scenario voor de emissieontwikkeling, waarbij is uitgegaan van vaststaand en voorgenomen beleid en een hoge economische groei. Deze emissies en emissieontwikkeling vormt ook de basis voor de GCN/GDN kaarten.
  • Ophoging van depositiebijdrage en groeibehoefte, als dat nodig is om alle groeibehoefte voor SRM2 wegen van het OWN die volgt uit aangeleverde gegevens van provincies mogelijk te maken.

Hoe bepaalt Monitor de niet-verfijnde depositiebijdrage en groeibehoefte?
Bij de berekening van de niet-verfijnde depositiebijdrage in 2014, 2015 en de toekomstjaren en de groeibehoefte van het onderliggende wegennet is dezelfde aanpak gehanteerd als bij de niet-verfijnde sectoren. Dat betekent dat is uitgegaan van de emissies en schaalfactoren die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten. De niet-verfijnde depositiebijdrage is berekend met het OPS model van het RIVM.

Hoe bepaalt Monitor de eventuele ophoging voor de OWN groei? 
Voor de toekomstjaren (2020 en 2030) is op basis van door de provincies aangeleverde netwerken voor het OWN voor 2014, 2020 en 2030 berekend wat de groeibehoefte is voor alle wegen van het OWN die vallen binnen het toepassingsbereik van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007: 

  • Om te komen tot de groeibehoefte in 2020 (ten opzichte van 2014) is het netwerk voor 2014 doorgerekend met emissiefactoren wegverkeer voor 2020. De berekende depositiebijdrage is vervolgens afgetrokken van de depositiebijdrage die wordt berekend op basis van het netwerk voor 2020 doorgerekend met emissiefactoren wegverkeer voor 2020. 
  • Om te komen tot de groeibehoefte in 2030 (ten opzichte van 2014) is het netwerk voor 2014 doorgerekend met emissiefactoren wegverkeer voor 2030. De berekende depositiebijdrage is vervolgens afgetrokken van de depositiebijdrage die wordt berekend op basis van het netwerk voor 2030 doorgerekend met emissiefactoren wegverkeer voor 2030. 

Voor hexagonen binnen Natura 2000-gebieden die zich bevinden binnen een afstand van 3 kilometer vanaf de weg, zijn de depositiebijdragen van het verkeer op de aangeleverde OWN wegen berekend met SRM2. De depositiebijdragen van deze wegen op hexagonen binnen Natura 2000-gebieden die zich bevinden op een afstand van meer dan 3 kilometer vanaf de weg zijn berekend met OPS.

De groeibehoefte in depositie is per hexagoon vergeleken met de groei voor het OWN zoals die uit de niet-verfijnde groeiberekening volgt. Op hexagonen waar de niet-verfijnde groeibehoefte niet voldoende is voor de groeibehoefte op basis van de verfijnde gegevens, is de depositieruimte en totale depositie opgehoogd met het verschil. Op die manier is altijd minimaal voldoende ruimte voor de groeibehoefte voor de SRM2 wegen in de door de provincies aangeleverde netwerken.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
399-3221
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie