Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte consumenten

Versie: 
07-11-2016

Bij het bepalen van de depositiebijdrage NH3 door de sector Consumenten is een aantal verfijningen doorgevoerd ten aanzien van zowel de totale emissies als de ruimtelijke verdeling. De groeibehoefte voor de sector Consumenten is bepaald in lijn met de methode voor niet-verfijnde sectoren.

Verfijning depositiebijdrage mestafzet Consumenten
In het project Emissieregistratie (ER) is een deel van de emissies NH3 door mestafzet toegerekend aan de sector Consumenten:

  • mestafzet op natuurterreinen, bijvoorbeeld door vee dat wordt ingezet om de natuurwaarde van een gebied te behouden of te vergroten
  • mestafzet bij particulieren, en
  • mestafzet als gevolg van paarden en pony's van particulieren.

Een nadere toelichting op de mestafzet die is toegerekend aan Consumenten is beschreven in paragraaf 2.9 van het Wur rapport Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2013

Ten aanzien van deze mestafzet zijn in Monitor verfijningen doorgevoerd in de totale emissies NH3 en de ruimtelijke verdeling van deze emissies.

Verfijning totale depositiebijdrage NH3
Voor de emissies NH3 van deze mestafzet is in Monitor aangenomen dat er geen emissiegroei plaatsvindt tussen 2014 en 2020/2030. Hiermee wordt aangesloten op de uitgangspunten in de Nationale EnergieVerkenning 2015 (achtergrondrapport). Op dit punt wordt daarmee afgeweken van de schalingsfactoren voor de totale emissiegroei NH3 voor de sector Consumenten die RIVM toepast bij het opstellen van de GCN/GDN.

Verfijning ruimtelijke verdeling
De totale emissies NH3 door mestafzet op natuurterreinen zijn ruimtelijk toebedeeld aan natuurgraslanden. Dit is een verfijning ten opzichte van de ER waarin deze emissies zijn verdeeld over alle natuurterreinen.
De emissies NH3 als gevolg van mestafzet bij particulieren zijn ruimtelijk toebedeeld op basis van de bevolkingsdichtheid, waarbij stedelijke centra buiten beschouwing zijn gelaten. Deze ruimtelijke verdeling komt overeen met de ruimtelijke verdeling van mestafzet van paarden en pony's van particulieren. Dit is een verfijning ten opzichte van de ER waarin de emissies zijn verdeeld over natuurterreinen.

Overige verfijningen Consumenten
Voor de volgende emissiecategorieën binnen de sector Consumenten zijn aanpassingen doorgevoerd in de NH3 emissies voor het jaar 2013 die zijn aangeleverd door het project Emissieregistratie (factsheet Emissiegegevens Emissieregistratie):

  • transpiratie en ademen
  • mest van huisdieren
  • schoonmaakmiddelen
  • roken van sigaren en sigaretten.

De correcties zijn afgeleid van de totale emissies van deze categorieën die in 2016 zijn bepaald door TNO, in opdracht van het RIVM. Door per categorie de totale emissies die zijn bepaald door TNO te delen door de totale emissies uit de Emissieregistratie voor 2014, is per categorie een correctiefactor verkregen. Deze is toegepast op de ruimtelijke verdeelde emissies NH3 voor 2013 uit de Emissieregistratie.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
684-3273
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 07-11-2016