Algemene beleidsuitgangspunten

Versie: 
01-09-2017

De beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan AERIUS Monitor zijn vastgesteld door de Regiegroep Natura 2000 en PAS.
De volgende categorieën beleidsuitgangspunten worden onderscheiden:

 

De algemene beleidsuitgangspunten zijn:

1. AERIUS Monitor geeft inzicht in:

  • de trend van de stikstofdepositie (hoe ontwikkelt de stikstofdepositie zich tussen 2014 en 2020/2030)
  • de mate van overschrijding van de Kritische DepositieWaarde (KDW) per opgenomen stikstofgevoelig habitattype en stikstofgevoelig leefgebied (mate van overbelasting)
  • de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte voor economische ontwikkeling
  • de confrontatie tussen de beschikbare depositieruimte en de voorziene ontwikkelingsbehoefte, zodat duidelijk wordt of en zo ja, waar tekorten in depositieruimte worden voorzien (inschatting)

2. Naast depositiegegevens geeft AERIUS Monitor ook inzicht in natuurgegevens. Het gaat onder andere om de Natura 2000 habitattypekaarten en kaarten met stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.

3. Met het PAS wordt de depositie binnen Natura 2000 gebieden getoetst op hectareniveau. Depositieberekeningen voor Natura 2000 gebieden zijn daartoe in Monitor uitgevoerd en beschikbaar op het niveau van hectares (in de vorm van hexagonen). Er wordt gerekend voor alle Natura 2000 gebieden, behalve voor Doggersbank (164), Klaverbank (165) en Friese Front (166) dit zijn gebieden op zee, zonder instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitattypen of soorten met stikstofgevoelig leefgebied.

4. Berekeningen buiten Natura 2000 gebieden (niet van belang voor toetsing van het PAS, maar voor bijvoorbeeld landsdekkende berekeningen) zijn niet beschikbaar op hectareniveau, maar worden op een hoger zoomniveau uitgevoerd (grovere berekening). Dit geldt ook voor het rekenen in het buitenland.

5. Monitor bepaalt op basis van beleidsmatig vastgestelde criteria, de habitattype- en leefgebiedenkaarten en de instandhoudingsdoelstellingen - welke hectaren binnen Natura 2000 gebieden relevant zijn voor het PAS. Uitgangspunt is dat hectaren binnen een habitatrichtlijn gebied relevant zijn als binnen het hectare sprake is van aanwezigheid van een stikstofgevoelig habitat of leefgebied dat 1) is aangewezen in een aanwijzingsbesluit, of 2) gekarteerd is als H9999 (habitattype onbekend), of 3) gekoppeld is aan een (in aanwijzingsbesluit) aangewezen soort. Binnen een vogelrichtlijn gebied is een hectare alleen relevant als er sprake is van aanwezigheid van een stikstofgevoelig habitat of leefgebied op de hectare die gekoppeld is aan een aangewezen vogelsoort. Bij het genereren van overzichten of depositiegemiddelden binnen Monitor, worden alleen rekenresultaten op voor het PAS relevante hectaren meegenomen.

6. Monitor is gebaseerd op de best beschikbare gegevens en kennis die op het moment van actualisatie beschikbaar is.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
672-3854
Voor
  • Monitor
Type
Algemeen
Versie
  • 01-09-2017