AERIUS Register - termen en begrippen

Versie: 
01-09-2017

Over ‘ruimte’

Toelichting

Waar kom je het tegen?

Technische term (deels terug te zien in open data)

Oorspronkelijk beschikbare ruimte

Ruimte die bij openstelling van de betreffende versie van Register beschikbaar was voor de gehele periode waarvoor depositieruimte wordt vrijgegeven, zonder nog rekening te houden met reeds ingevulde ruimte sinds het begin van die periode. Voor niet (naderend) overbelaste hexagonen, gaat het om een gedeelde ruimte voor aanvragen en meldingen.

Open data

Initial Available

Beschikbare ruimte

Deel van de oorspronkelijk beschikbare ruimte dat nog daadwerkelijk beschikbaar is, na aftrek van de benutte ruimte.

Open data

Available (after utlized)

Benuttingsgraad

Percentage dat aangeeft hoeveel van de oorspronkelijk beschikbare ruimte in Register benut is.

Dashboard

(per gebied maatgevend hexagoon)

Limiter fraction

Benutte ruimte

Som van afgeboekte ruimte en gereserveerde ruimte voor aanvragen in behandeling – wel OR. In het geval van ‘gedeelde bakjes’ (op de niet (naderend) overbelaste hexagonen), is de benutte ruimte altijd cumulatief (aanvragen en meldingen samen).

Dashboard; Open data

Utilized

Afgeboekte ruimte

Depositieruimte in Register die daadwerkelijk is afgeboekt. Het gaat om de ruimte voor 1) aanvragen die zijn toegekend en definitief zijn toegekend, 2) aanvragen die zijn afgewezen (met OR) en 3) meldingen. Bij de gedeelde bakjes, is in het dashboard altijd de cumulatief afgeboekte ruimte te zien (aanvragen en meldingen samen). Bij de open data is de afgeboekte ruimte per segment terug te zien.

Dashboard; Open data

Assigned

Gereserveerde ruimte

De ontwikkelingsruimte die in de wachtrij wordt ingenomen door aanvragen met de status ‘in behandeling – wel OR’. Deze ruimte wordt beschouwd als gereserveerd, en meegenomen bij het bepalen van de benutte ruimte.

Dashboard; Open data

Pending

Statussen Register

Relatie met depositieruimte

Term in database (niet relevant voor gebruiker)

Ingeladen

De aanvraag is ingeladen door het bevoegd gezag en wordt nu doorgerekend in Register, om te bepalen hoeveel depositieruimte nodig is.

(initial)

In de wachtrij

De ingelezen aanvraag is doorgerekend en er is dus vastgesteld hoeveel ontwikkelingsruimte er nodig is. De aanvraag is echter nog niet in behandeling, omdat de wachttijd (gerekend vanaf datum postkamer) nog niet voorbij is. Er wordt dus ook nog niet gekeken of er ook ruimte is voor de aanvraag.

(queued)

In behandeling – wel OR

Status van een aanvraag die in behandeling is genomen (wachttijd voorbij), en waar ontwikkelingsruimte voor beschikbaar en gereserveerd is (rekening houdend met de claim van andere aanvragen). Vanuit deze status kan het bevoegd gezag in Register toekennen, of alsnog afwijzen. In beide gevallen wordt de gereserveerde ruimte dan afgeboekt.

(pending with space)

 

In behandeling – geen OR

Status van een aanvraag die in behandeling is genomen (wachttijd voorbij), en waar vooralsnog geen ontwikkelingsruimte voor beschikbaar is, rekening houdend met de claim van alle aanvragen in behandeling met een eerdere datum. De enige optie in Register voor bevoegd gezag vanuit deze status is afwijzen. Dit kan op moment dat sprake is van ‘rood kruis’ op minimaal 1 hexagoon. Bij het afwijzen komt de ruimte die nog wel geclaimd werd in de wachtrij, weer beschikbaar voor de andere aanvragen die nog in behandeling zijn.

(pending without space)

Ontwerpbesluit

De status van een aanvraag in segment 2, waarvoor het

Bevoegd gezag heeft besloten ontwikkelingsruimte toe te kennen (alleen mogelijk vanuit de status ‘in behandeling – wel OR’). De gereserveerde ruimte voor deze aanvraag is dan afgeboekt in systeem. De PDF-titel is ‘Ontwikkelingsruimte toegekend’

(assigned)

 

Afgewezen (met OR)

De status van een aanvraag in segment 2, die vanuit de status ‘in behandeling – wel OR’ is afgewezen door het bevoegd gezag. De gereserveerde ruimte voor deze aanvraag is wel afgeboekt in systeem. De titel van de bijbehorende Register PDF is ‘Geen ontwikkelingsruimte toegekend (wel beschikbaar)’

(rejected with space)

Afgewezen (geen OR)

De status van een aanvraag in segment 2, die vanuit de status ‘in behandeling – geen OR’ is afgewezen door het bevoegd gezag. Bij het afwijzen komt de ruimte die nog wel geclaimd werd in de wachtrij, weer beschikbaar voor de andere aanvragen. De titel van de bijbehorende Register PDF is ‘Geen ontwikkelingsruimte toegekend (niet beschikbaar)’

(rejected without space)

 

Definitief toegekend

De status van een aanvraag in segment 2, die vanuit de status ‘ontwerpbesluit’ door het bevoegd gezag is doorgezet naar ‘definitief toegekend’. De al afgeboekte ruimte blijft afgeboekt.

(assigned final)

 

Definitief afgewezen

Een aanvraag die uit Register is verwijderd doordat het bevoegd gezag hem definitief heeft afgewezen. Dit kan na ‘afgewezen (met OR)’ (dan wordt de afgeboekte ruimte teruggestort) of na ‘afgewezen (zonder OR)’ (dan was er al geen ontwikkelingsruimte voor de aanvraag afgeboekt)

(rejected final)

 

Overige termen

Toelichting

Waar kom je het tegen?

Technische term

‘Rood kruis’

Symbool: rood rondje met wit kruis. Behoort altijd bij een specifieke combinatie hexagoon-aanvraag. Het betekent dat voor de behoefte van de aanvraag op het hexagoon waar het rode kruis optreedt, niet voldoende ruimte beschikbaar is als rekening wordt gehouden met de reeds afgeboekte ruimte

Tabbladen Ontwikkelingsruimte en Toetsing in Register; kaartlaag ‘ontwikkelingsruimte’ in Calculator; Register PDF

-

‘Groen vinkje’

Symbool: groen rondje met wit vinkje. Behoort altijd bij een specifieke combinatie hexagoon-aanvraag. Het betekent dat voor de betreffende aanvraag voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is op het betreffende hexagoon, als alleen rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk afgeboekte ruimte (en er dus geen rekening is gehouden met de aanvragen die in de wachtrij staan).

Tabbladen Ontwikkelingsruimte en Toetsing in Register; kaartlaag ‘ontwikkelingsruimte’ in Calculator; Register PDF

-

‘Rood sterretje’

Symbool: rood rondje met wit sterretje. Zichtbaar in het overzicht van de aanvragen bij een status ‘in behandeling – geen OR’, om aan te geven dat ten tijde van de wachtrijberekening op minimaal 1 hexagoon een rood kruis is berekend

Aanvragen Register

(potentially rejectable)

Datum Postkamer

Datum die het bevoegd gezag invult bij inlezen van een aanvraag in Register. Dit is de datum van de ontvangst van de complete aanvraag. Het is de ‘datum poststempel’ waar vanuit wordt gegaan bij het berekenen van de wachttijd.

Inlezen van aanvraag in Register

-

Wachttijd

De (vaste) tijd die aangehouden wordt tussen de datum van de aanvraag (datum poststempel of postkamer) en het in behandeling nemen van een aanvraag in Register. Een aanvraag in Register wordt altijd automatisch in behandeling genomen zodra de wachttijd is verlopen.

-

-

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
706-3835
Voor
  • Register
Type
Algemeen
Versie
  • 01-09-2017