AERIUS Register in het kort

Versie: 
15-10-2020

In AERIUS Register kan de depositieruimte die beschikbaar komt door het treffen van een maatregel, worden gereserveerd en toegedeeld aan aanvragen van activiteiten, die depositieruimte vragen. AERIUS Register biedt de bevoegd gezagen hiermee de software voor de boekhouding van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). AERIUS Register is alleen toegankelijk voor de bevoegde gezagen.

Maatregelen

Overheden kunnen door maatregelen te nemen de stikstofdepositie op natuurgebieden verlagen. Een deel van de verlaging kunnen zij gebruiken om ruimte voor nieuwe activiteiten toe te staan. Als het effect van de maatregel eenmaal is vastgesteld is, kan een bevoegd gezag de maatregel plaatsen in AERIUS Register. In AERIUS Register wordt dan de initiëel beschikbare depositieruimte van de maatregel vastgelegd per hexagoon.

Op dit moment is de depositieruimte als gevolg van de landelijke snelheidsmaatregel de enige maatregel in dit systeem.

Aanvragen

Aanvragen van initiatiefnemers worden voor de toestemmingverlening door het bevoegd gezag beoordeeld. Hierbij maken ze gebruikt van AERIUS Register om te beoordelen of er nog voldoende depositieruimte beschikbaar is binnen een maatregel. Hiervoor wordt een aanvraag van een initiatiefnemer in het dossier van de betreffende maatregel geplaatst met de datum ‘ontvangst postkamer’. De beschikbare depositieruimte bestaat uit de initiële depositieruimte van de maatregel minus de al gereserveerde en afgeboekte ruimte. In AERIUS Register wordt ruimte berekend en toebedeeld op hexagonen met (naderende) overbelasting (zie factsheet onderscheid hexagonen met en zonder naderende overbelasting ).

Als er voldoende ruimte beschikbaar is, kan het bevoegd gezag besluiten om de depositieruimte voor een aanvraag te reserveren. AERIUS Register zal dan de beschikbare ruimte bijwerken. Het bevoegd gezag kan een aanvraag ook voorlopig afwijzen. In AERIUS Register zal dan geen ruimte worden afgeschreven. Bij een definitief besluit verandert het bevoegd gezag de status van een aanvraag naar een definitieve status (toegedeeld of definitief afgewezen). De beschikbare ruimte wijzigt hierdoor niet.

Er kan niet meer ruimte worden uitgegeven dan er door een maatregel beschikbaar is. Het bevoegd gezag kan in AERIUS Register geen depositieruimte meer aan een aanvraag toekennen als er op een of meerdere hexagonen geen depositieruimte beschikbaar is. De ruimte voor aanvragen die ruimte vragen op locaties waar de maatregelruimte op is, kunnen niet worden gereserveerd of toegekend.

Bijlage bij besluit

Bij het reserveren van ruimte voor een aanvraag of een voorlopige afwijzing maakt AERIUS Register een pdf ‘Bijlage bij Besluit’. In deze bijlage is per Natura2000-gebied aangegeven of er voldoende ruimte voor de aanvraag is of niet. Deze bijlage kan het bevoegd gezag gebruiken voor de communicatie met de initiatiefnemer.

Factsheet

Factsheet
660-4356
Voor
  • Register
Type
Methodiek
Versie
  • 15-10-2020