AERIUS Register in het kort

Versie: 
01-09-2017

AERIUS Register is het ‘huishoudboekje’ van het PAS. Binnen het PAS hebben het Rijk en  provincies een bepaalde hoeveelheid depositieruimte vastgesteld, naast de depositieruimte die voor autonome ontwikkelingen wordt gereserveerd, die mag worden gebruikt voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten waarvoor een melding of vergunning nodig is. Initiatiefnemers kunnen bij hun vergunningaanvraag een beroep doen op die ruimte. Voor het beheren van (en de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte voor toestemmingsbesluiten gebruiken de bevoegde gezagen AERIUS Register. Ook de meldingen worden in Register bijgehouden. AERIUS Register is een landelijk systeem en wettelijk voorgeschreven in de Regeling natuurbescherming.

Hoeveel depositieruimte er precies beschikbaar is voor meldingen en vergunningen, wordt berekend in AERIUS Monitor en vervolgens ingeladen in Register (zie ook Bepalen depositieruimte en Overgang Monitor naar Register). De beschikbare depositieruimte is op hexagoonniveau verdeeld over drie categorieën projecten (segmenten):

  • Beschikbare ruimte voor projecten met een meldingsplicht (grenswaardereservering) 
  • Beschikbare ruimte voor prioritaire projecten met een vergunning- danwel meldingsplicht (segment 1)
  • Beschikbare ruimte voor overige projecten met een vergunningplicht (segment 2)

 

Op de hexagonen waar sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, is vooraf exact vastgesteld hoeveel ruimte beschikbaar is per categorie (segment). Deze ruimte per segment mag niet overschreden worden. Op de hexagonen waar geen sprake is van een (naderende) overbelasting, is in principe altijd ruimte voor meldingen en aanvragen in segment 2. Alleen als door de uitgegeven ruimte alsnog een stikstof overbelaste situatie dreigt te ontstaan, gaan deze hexagonen ‘op slot’. Zie voor nadere toelichting Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting.

Bij het uitdelen van depositieruimte geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  Meldingen worden zonder tussenkomst van het bevoegd gezag verwerkt volgens dit principe. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst bij het bevoegd gezag. Voor een nadere toelichting hoe dit is uitgewerkt in een landelijk systeem als AERIUS, zie ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’: toelichting op de wachtrij. Voor meer informatie welke stappen in Register worden genomen na het inlezen van een aanvraag, zie Stroomschema Register.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
660-3844
Voor
  • Register
Type
Methodiek
Versie