AERIUS Connect Webservices

Versie: 
01-09-2017

AERIUS Connect Webservices biedt een aantal AERIUS-dataproducten aan als Open Data conform geo-standaarden zoals vastgelegd in de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum en College Standaardisatie. De AERIUS Connect Webservices worden momenteel aangeboden als een WFS (Web Feature Service).  Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder bewerken.

Als onderdeel van de Connect 2016 Release zijn de volgende  open data sets als webservices beschikbaar. De bijhorende metadata en URL's  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister. Inhoudelijke beschrijving van de  Connect Webservices is terug te vinden in aparte Open Data factsheets. Zie hieronder bij gerelateerde facstheets.

 • AERIUS totale stikstofdepositie. Deze web service bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

 

 • AERIUS actuele depositieruimte. Deze webservice bevat de actuele beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van vergunningaanvragen en meldingen zoals worden geregistreerd in AERIUS Register.

 

 • AERIUS hexagonengrid. Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

 

 • AERIUS koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats. Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welk stikstofgevoelige habitattypen van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

 

  • AERIUS relevante habitatkartering.  Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  687-3838
  Voor
  • Connect
  Type
  Algemeen
  Versie