Factsheets

131 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Calculator in het kort Calculator 20-01-2022
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 20-01-2022
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Connect 20-01-2022
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Connect 20-01-2022
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening stallen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect 20-01-2022
Importeren bestanden Calculator 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening warmte-inhoud Calculator, Connect 20-01-2022
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Connect 20-01-2022
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Connect 20-01-2022
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Connect 20-01-2022
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect 20-01-2022
IMAER - Beschrijving Model IMAER 20-01-2022
IMAER - GML definities IMAER 20-01-2022
IMAER - Domeintabellen IMAER 20-01-2022
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
IMAER - Metadata IMAER 20-01-2022
IMAER - Resultaten IMAER 20-01-2022
IMAER - Sector Landbouw IMAER 20-01-2022
IMAER - Generieke Emissiebronnen IMAER 20-01-2022
IMAER - Sector Mobiele Werktuigen IMAER 20-01-2022
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 20-01-2022
IMAER - Sector Scheepvaart IMAER 20-01-2022
IMAER - Sector Verkeer en Vervoer IMAER 20-01-2022
IMAER - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart IMAER 20-01-2022
IMAER - Sector Plannen IMAER 20-01-2022
IMAER - Application Schema IMAER 20-01-2022
IMAER - Rekenpunten IMAER 20-01-2022
IMAER - Valideren van een GML IMAER 20-01-2022
IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator Calculator, IMAER 20-01-2022
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie IMAER 20-01-2022
Indicatoren berekende depositie Calculator 20-01-2022
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 20-01-2022
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 20-01-2022
IMAER - in het kort IMAER 20-01-2022
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 20-01-2022
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect 20-01-2022
Geografische gridfuncties Calculator, Connect 20-01-2022
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 20-01-2022
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Connect 20-01-2022
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 20-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Grootschalige deposities GDN Calculator 13-01-2022
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 13-01-2022
Open Data - Hexagonengrid Open data 13-01-2022
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 13-01-2022
Open data - Terreinruwheid en landgebruik Open data 13-01-2022
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 13-01-2022
Open data - Vaarwegen Open data 13-01-2022
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 13-01-2022
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 13-01-2022
Sectoren - Emissieoorzaken Monitor 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
Bepalen mate van stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
AERIUS Register in het kort Register 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Open data - in het kort Open data 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Gemeenten Calculator 16-09-2019
Plaatsen Calculator 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Connect 05-07-2018
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Connect 17-03-2017
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS IMAER 01-07-2015
Land en water Calculator 01-07-2015
Luchtfoto Calculator, Monitor 16-06-2015
Kilometergrid Calculator 04-06-2014