Overgang van Monitor naar Register

Versie: 
01-09-2017

Register is het ‘huishoudboekje’ van het PAS: in Register blijkt of er voldoende depositieruimte beschikbaar is voor een project. Daartoe zijn in Register waarden opgenomen voor de beschikbare depositieruimte per OR-relevant hexagoon. De depositieruimte in Register is gebaseerd op de depositieruimte zoals die met AERIUS Monitor is berekend (als onderdeel van de totale depositie). Zie ook factsheet Bepalen depositieruimte.

Om vanuit de berekende depositieruimte in Monitor te komen tot de gegevensset van waarden voor de depositieruimte zoals opgenomen in Register, wordt eerst in een paar stappen een aantal bewerkingen uitgevoerd.

 • Aanpassing set OR-relevante hexagonen die Register ingaan: in principe worden in Register alle relevante hexagonen binnen PAS gebieden opgenomen. Voortouwnemers hebben echter de mogelijkheid om handmatige aanpassingen door te voeren in de set relevante hexagonen zoals Monitor die bepaalt. Individuele relevante hexagonen waarvoor ecologisch of beleidsmatig kan worden onderbouwd dat ze onterecht als ‘relevant’ zijn aangemerkt,kunnen handmatig worden verwijderd uit de set die Register ingaat. Zie ook Gebruik hexagonen in AERIUS.
 • Aanpassing van depositiewaarden die Register ingaan:
  • De door Monitor berekende depositieruimte kan gefaseerd beschikbaar gesteld worden en dus niet in zijn geheel worden opgenomen in Register. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zogenoemde ‘stoppersruimte’ voor stallen, die gefaseerd wordt vrijgegeven, maar ook bij de ruimte voor S2 (maximaal 60% van totale ruimtevoor de eerste PAS-periode is beschikbaar voor de eerste helft van de eerste PAS-periode). De waarden uit Monitor worden daarvoor gecorrigeerd voordat ze in Register ingeladen worden. Het kan ook voorkomen dat besloten wordt toch alvast wat ruimte te ‘lenen’ uit de ruimte die bedoeld is voor de tweede helft van de PAS-periode, om zo bijvoorbeeld een specifiek project mogelijk te kunnen maken.
  • Tussen de segmenten meldingen en aanvragen segment 2 kan in het kader van bijsturing geschoven worden.
  • Op individuele hexagonen kan de absolute depositieruimte zoals Monitor die berekend heeft ook handmatig aangepast worden in het kader van bijsturing. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verlaging (inperking of aftopping) van de depositieruimte, om te voorkomen dat de depositie gaat stijgen ten opzichte van het basisjaar. Het kan ook gaan om een vergroting van de depositieruimte ten koste van de dalende lijn, maar ten gunste van een project.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
714-3847
Voor
 • Monitor
 • Register
Type
Methodiek
Versie
 • 01-09-2017