Factsheets

134 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
AERIUS Calculator in het kort Calculator 17-03-2017
AERIUS Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
AERIUS Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
AERIUS Connect API of AERIUS Calculator Connect 17-03-2017
AERIUS Connect Webservices Connect 01-09-2017
AERIUS sectoren en sector_ID in GML Calculator 01-09-2017
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Bepalen effecten voermaatregelen Monitor 07-11-2016
Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt Calculator, Connect, Scenario 01-07-2015
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Connect, Scenario 15-12-2015
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten Calculator 17-03-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
Berekening warmte-inhoud Calculator 17-03-2017
Bevoegd gezag

Zowel de Natura 2000-gebieden als de beschermde natuurmonumenten vallen onder verantwoordelijkheid van een of meerdere bevoegde gezagen. Indien er...

Calculator, Monitor 15-12-2015
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

De gegevensset met bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

  • de warmte-inhoud van de emissies (MW)...
Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken varend

De gegevensset met bronkenmerken van varende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

  • de warmteinhoud van de emissies (MW)
  • ...
Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - categorieën

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende type binnenvaartschepen. De categorieën zijn overgenomen uit de rekenapplicatie Prelude die...

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking...

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - emissiefactoren varend

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen geven waarden voor de gemiddelde uitstoot van NOX per afgelegde kilometer....

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen

Uitgangspunt is dat de hoofdmotoren en hulpmotoren bij sluizen niet worden uitgeschakeld, maar min of meer stationair draaien. Dat leidt ter...

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren stilliggend

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking...

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren varend

De trendfactor voor de emissiefactoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de...

Calculator 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen

De vaarwegkenmerken geven de CEMT klasse en de namen aan van de vaarwegen die zijn opgenomen in het NWB vaarwegen. Met de CEMT klasse worden de...

Calculator 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator 17-03-2017
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator 17-03-2017
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Gemeenten

De gegevensset gemeenten bevat de gemeentegrenzen.

Calculator 10-06-2014
Geografische gridfuncties Calculator, Connect, Scenario 15-04-2014
Grootschalige deposities GDN

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige deposities in Nederland (GDN kaarten) in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn...

Calculator 17-03-2017
Habitatkartering

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten...

Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Habitattypen

De gegevensset habitattypen bevat alle natuurdoeltypen conform annex I van de habitatdirective inclusief de Nederlandse subspecificatie en...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Habitattypen - doelstellingen

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten...

Calculator, Connect, Scenario 18-12-2017
Habitattypen - relaties

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van het habitattypen die...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Hexagonen

De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar...

Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
IMAER - Domeintabellen Connect 02-03-2017
IMAER - Application Schema Connect 02-03-2017
IMAER - Beschrijving Model Connect 02-03-2017
IMAER - GML definities Connect 18-03-2016
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS Connect 01-07-2015
IMAER - Releasenotes Connect 02-03-2017
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie Connect 01-07-2015
IMAER Validator Connect 17-03-2017
IMAER vs Calculator Connect 15-12-2015
Importeren bestanden Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Interpoleren data Calculator 15-04-2014
Kilometergrid

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN & GDN) in het kader van natuur- en...

Calculator 04-06-2014
Land en water

Deze gegevensset bevat de globale afbakening van het vasteland binnen het RD-toepassingsgebied. Deze gegevensset wordt gebruikt om rekenpunten die...

Calculator, Connect, Scenario 01-07-2015
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Luchtfoto

De gegevensset bevat de luchtfoto zoals gebruikt als achtergrond in de AERIUS-producten. AERIUS gebruikt direct de webservice van PDOK. Hierdoor...

Calculator, Scenario 16-06-2015
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen: a. berekening emissies op basis van brandstofverbruik...

Calculator 09-01-2019
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator 17-03-2017
Natura 2000 - deelgebieden

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Natura 2000 - gebieden

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Natura 2000 - kenmerken

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie...

Calculator 17-03-2017
Open Data - Hexagonengrid

Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

De...

Connect 01-09-2017
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in...

Connect 01-09-2017
Open Data - Relevante habitatkartering

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora...

Connect 01-09-2017
Open Data - Totale stikstofdepositie

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op...

Connect 18-12-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Plaatsen

De gegevensset plaatsen bevat de plaatsen in Nederland.

Calculator 30-11-2014
Provincies

De gegevensset provincies bevat de provinciegrenzen.

Calculator 15-12-2015
Relevante en OR-relevante hexagonen Calculator, Monitor 01-09-2017
Ruimtelijke plannen - categorieën

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor...

Calculator 17-03-2017
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor...

Calculator 05-07-2018
Selecteren rekenvoorkeur Calculator Calculator 17-03-2017
Soorten

De gegevensset soorten bevat alle soorten die mogelijk in Nederland voorkomen in het kader van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Soorten - doelstellingen

De gegevensset doelstelling soorten bevat de doelstellingen ten aanzien van soorten zoals is opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Soorten - relatie leefgebied

De gegevensset bevat de (theoretische) relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden)....

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de...

Calculator 17-03-2017
Stalsystemen - additionele technieken

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - diercategorieën

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 15-12-2015
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - huisvestingssystemen

De gegevensset bevat de huisvestignssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - reducerende systemen

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende...

Calculator 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de...

Calculator 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik

De terreinruwheid en het landgebruik bepalen de snelheid waarmee stoffen neerslaat (droge depositiesnelheid). De terreinruwheid beïnvloedt de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Toelichting - Generieke Emissiebronnen Connect 02-03-2017
Toelichting - IMAER in het kort Connect 02-03-2017
Toelichting - Metadata Connect 02-03-2017
Toelichting - Rekenpunten Connect 02-03-2017
Toelichting - Resultaten Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Landbouw Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Mobiele Werktuigen Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Plannen Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Scheepvaart Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Verkeer en Vervoer Connect 02-03-2017
Toelichting - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart Connect 02-03-2017
Toepassing afstandsgrenswaarde Calculator 19-06-2018
Toepassing afstandsgrenswaarde hoofdwegen en hoofdvaarwegen Calculator 01-07-2015
Toepassing afstandsgrenswaarde wegen en vaarwegen Calculator 15-12-2015
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 15-04-2014
Totale deposities AERIUS Monitor

De gegevenset deposities bevat de verfijnde deposities (scenario basis en provinciaal beleid) voor alle Natura 2000-gebieden zoals wordt berekend...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator 28-09-2017
Views Calculator 15-04-2014
Wegverkeer - categorieën euroklassen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën standaard

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator 17-03-2017
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator 17-03-2017
Wegverkeer - emissiefactoren standaard

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op...

Calculator 01-09-2017
Wegverkeer - snelheidsprofielen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op...

Calculator 17-03-2017
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - bronkenmerken

De gegevensset met bronkenmerken van zeeschepen omvat gegevens over:

  • warmte-inhoud van de emissies (MW)
  • de (gemiddelde)...
Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - categorieën

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende categorieën zeeschepen. De categorieën onderscheiden zich naar scheepstype en tonnageklasse. De...

Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren

De gegevensset bevat de emissiefactoren NOX van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven. De...

Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen

AERIUS houdt rekening met de extra emissies NOX als gevolg van manoeuvreren. Hiertoe hanteert AERIUS een ophoogfactor van 1,8 voor de...

Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen

AERIUS houdt rekening met de effecten van het passeren van een sluis op de emissies NOX. Hiertoe hanteert AERIUS voor de sluizen bij...

Calculator 17-03-2017
Zeescheepvaart - trend emissiefactoren

[no-lexicon]De trendfactor voor de emissiefactoren NOX van zeeschepen geeft voor toekomstjaren (tot 2030) aan in hoeverre de gemiddelde...

Calculator 17-03-2017